Dorpsraad Project Verkeersproblematiek

Project Verkeersproblematiek

weg met bord bebouwde kom

Verkeersonveiligheid en verkeersoverlast
Zomerweg en Kerkstraat

Jarenlang ongenoegen over de toenemende verkeersonveiligheid en verkeersoverlast op de Zomerweg en de Kerkstraat heeft geresulteerd in de Verkeers Werkgroep Drempt (VWD).

In samenwerking met de Dorpsraad is een actieplan opgesteld om tot structurele oplossingen te komen.

In een startnotitie zijn de vraagstukken in beeld gebracht en de acties benoemd.

Documenten Verkeers Werkgroep Drempt

Brief aankondigen bezoek afkoppelcoach bij aanwonenden Zomerweg (24 februari 2023)

download [docx]

Update gebiedsproces Hummelo/Laag-Keppel, start proef (23 februari 2023)

Onderwerp: Update gebiedsproces Hummelo/Laag-Keppel, start proef
Datum: 23-02-2023
Afzender: Peter van der Meulen, cluster Wonen en werken Bronckhorst (P.vanderMeulen@bronckhorst.nl)

 

 

Beste klankbordgroepleden,

Graag informeren wij jullie over de laatste ontwikkelingen in het gebiedsproces Hummelo/Laag-Keppel.

Ontwerpen
Op 8 februari zijn aan de klankbordgroepleden de ontwerpen gepresenteerd van de landbouwsluizen, de kruising N317/Dorpsstraat/Hummeloseweg en de rotonde van Hummelo. Hierop is overwegend positief gereageerd. De verzamelde input en vragen worden verder uitgewerkt en teruggekoppeld aan de klankbordgroep. De ontwerpen kunnen dan in bredere kring gedeeld en toegelicht worden.

Plaatsing landbouwsluizen
De proef met de landbouwsluizen gaat in de week van 20 maart van start!

De 1e sluis wordt direct ten zuiden van de brug ter hoogte van de TOP geplaatst. De werkzaamheden duren ongeveer 1 week. Deze sluis blijft tot 20 juni liggen. Dan wordt de landbouwsluis verwijderd en de oorspronkelijke situatie hersteld. De 2e proef met de landbouwsluis start 21 augustus. Deze sluis wordt direct ten zuiden van de rotonde Eldrikseweg/Barlhammerweg geplaatst tot 20 november. Ook na deze periode wordt de oorspronkelijke situatie hersteld.

In de gehele periode vanaf maart worden er verkeerstellingen in het omliggende gebied verricht, zodat inzichtelijk wordt wat de effecten zijn van de proeven met de landbouwsluizen. De verwachting is dat de resultaten in januari/februari 2024 met de klankbordgroep besproken worden en daarna wordt het advies voorgelegd aan B&W en GS.

20 Maart wordt ook de definitieve landbouwsluis op de Barlhammerweg geplaatst, waardoor sluipverkeer van en naar Doetinchem geweerd wordt.

Communicatie
De aanwonenden van de Wehlsedijk, Keppelseweg, Barlhammerweg, Eldrikseweg, IJsselweg en Jonker Emilweg ontvangen uiterlijk zaterdag 25 februari de brief namens provincie en gemeente over de plaatsing van de landbouwsluizen (zie bijlage). Maandag 27 februari wordt het persbericht verstuurd en informeer ik de 2e schil van stakeholders.

Herinrichting Zomerweg Achter-Drempt
Voor het ontwerp, bestek en aanbesteding is een bureau geselecteerd die op 17 februari met de werkgroep Verkeer in Achter-Drempt kennis heeft gemaakt en de laatste input heeft opgehaald zodat gestart kan worden met de ontwerpfase. De planning is om het hele proces t/m aanbesteding in december 2023 af te ronden en in 2024 te starten met de uitvoering.

Meer informatie over het gebiedsproces is te vinden op www.gelderland.nl/wegwerkzaamheden/n814-hummelo-laag-keppel.

Met vriendelijke groet,

 

Peter van der Meulen
cluster Wonen en werken
Aanwezig op maandag t/m vrijdag

Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)
T: (0575) 75 02 50
I: www.bronckhorst.nl

 

 

bijlage en links
• download bewonersbrief: Bewonersbrief-breed_landbouwsluizen_V2.docx
• website Provincie Gelderland: www.gelderland.nl/wegwerkzaamheden/n814-hummelo-laag-keppel
• website Gemeente Bronckhorst: www.bronckhorst.nl/gebiedsaanpak-verkeer-laag-keppel

 

Berichtgeving gemeente Bronckhorst over herinrichting Zomerweg (februari 2023)

Herinrichting Zomerweg Achter-Drempt

Aan en op de Zomerweg ervaren bewoners van Voor- en Achter-Drempt veel verkeersoverlast. De verwachting is dat door de geplande verkeersmaatregelen rond Hummelo en Keppel de verkeersoverlast in Drempt gaat toenemen. De bewoners van Voor- en Achter-Drempt hebben een werkgroep Verkeer gevormd en denken actief met ons mee over oplossingen.

De werkgroep Verkeer en gemeente hebben in november 2022 samen de knelpunten langs en op de Zomerweg geïnventariseerd. De grootste knelpunten zijn:

  • Hoge verkeerssnelheid
  • Overlast door drempels en plateaus
  • Wateroverlast na buien

Samen met de werkgroep gaan we de knelpunten op de Zomerweg binnen de bebouwde kom van Achter-Drempt aanpakken. Bureau Roelofs uit Den Ham ondersteunt de gemeente en werkgroep om tot een ontwerp te komen.

Wat willen we behouden en verbeteren:

  • De functie van de weg blijft onveranderd: de weg is voor bereikbaarheid van aanwonenden en de bedrijven en doorgaand verkeer
  • Het beeld van de weg past bij de omgeving en het dorpse karakter van Achter-Drempt
  • Het ontwerp zorgt voor een hoger veiligheidsgevoel van de weggebruikers en meer woongenot en leefbaarheid bij aanwonenden
  • Afkoppelen hemelwater op riool van de woningen aan de Zomerweg

Planning

  • Augustus 2023: Definitief ontwerp
  • September t/m december 2023: Bestekvorming en aanbesteding
  • 2024: Uitvoering

Informatie

Er komen inloopbijeenkomsten voor bewoners en belangstellenden. Uitnodigingen volgen o.a. via de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad Contact en social media van de gemeente.
Woont u in het gebied? Voor vragen kunt u ook terecht bij Peter van der Meulen, omgevingsmanager, p.vandermeulen@bronckhorst.nl.

bron: https://www.bronckhorst.nl/herinrichting-zomerweg-achter-drempt

Presentatie verkeersveiligheid tijdens Algemene Leden Vergadering (2 maart 2022)

download [pptx]
download [pdf]

Resultaten enquête verkeersveiligheid Drempt (juni 2021)

download [docx]

Enquête aanwonenden Zomerweg en Kerkstraat (mei 2021)

• download [docx]

Raadsvoorstel aanleg rode fietsstroken (22 april 2021)

download [pdf]

Startnotitie werkgroep verkeersproblematiek Drempt (april 2021)

download [doc]

Brief aan gemeenteraad Bronckhorst (15 april 2021)

download [docx]

Probleemomschrijving verkeer Drempt (december 2020)

download [pdf]

Verkeerstelling Zomerweg - overzicht (april 2018)

download [xls]

Verkeerstelling Zomerweg - begeleidende brief (april 2018)

download [docx]

Deze pagina delen met je vrienden ...