Dorpsraad Drempt

logo Dorpsraad Drempt

 Samen voor en achter Drempt

De overheid is genoodzaakt voorzieningen te versoberen en het ziet er naar uit dat de inwoners uit Drempt in de toekomst meer op elkaar zijn aangewezen. De Dorpsraad Drempt is een belangenorganisatie die behulpzaam wil zijn bij het behartigen van belangen van de gemeenschap.

De Dorpsraad Drempt komt op voor het belang van de inwoners van Drempt. Dat wordt mede mogelijk gemaakt doordat ze een makkelijke ingang heeft naar de Gemeente Bronckhorst. Zoals andere dorpsbelangenorganisaties valt ook de rol van de Dorpsraad Drempt onder een met de Gemeente afgesproken convenant.

Uit de daarin vermelde doelstellingen kan je opmaken wat de rol van de dorpsraad is:

  • met alle betrokkenen te zorgen dat we de kwaliteit van onze leefomgeving in stand houden en verbeteren
  • te voorzien in een optimale communicatie tussen de inwoners van Drempt en Gemeente Bronckhorst
  • aan de Gemeente Bronckhorst gevraagd of ongevraagd advies te geven over tal van onderwerpen die van belang zijn voor Drempt

De Dorpsraad bestaat uit leden. Het mooist is het natuurlijk als iedere inwoner lid is. De Dorpsraad heeft een bestuur bij voorkeur rond de 8 bestuursleden en als het even kan verspreid over onze beide kernen Achter-Drempt en Voor-Drempt. Iedereen die zich betrokken voelt bij Drempt, kan zitting nemen in het bestuur van de Dorpsraad. In het algemeen blijft een bestuurslid 2 tot 3 jaar aan, maar dat hangt ook af van de animo.

Belang en aanpak

We denken en merken, dat de Dorpsraad een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Dat komt ook omdat er vanuit de overheid steeds meer verantwoordelijkheid bij de Gemeente terecht komt. De Gemeente op zijn beurt vindt in de Dorpsraad een aanspreekpunt en ingang voor initiatieven, die voortvloeien uit haar groeiende verantwoordelijkheid.

De Dorpsraad zelf wil geen politiek bedrijven. Ze wil opkomen voor het algemeen belang van het dorp en niet voor specifieke belangengroepen. Indien er activiteiten zijn waar van de Dorpsraad verwacht mag worden dat die zich sterk maakt, zal de Dorpsraad dat altijd doen samen met de inwoners die betrokken zijn bij het onderwerp, waar gewenst in de vorm van werkgroepen.

Onderwerpen

Als je verder op deze website kijkt lees je waar de Dorpsraad zich nu mee bezig houdt. Een actueel onderwerp is bijvoorbeeld de decentralisering van de zorg. We weten dat dit gepaard gaat met bezuinigingen. De Dorpsraad voelt het haar taak kritisch te volgen hoe de recente ontwikkelingen de mensen van Drempt raken. Ze kan haar stem naar de Gemeente laten horen, eventueel ook met vereende kracht gezamenlijk met andere Dorpsraden optreden.

Aan de andere kant wil de Dorpsraad graag meedenken en initiatieven stimuleren waardoor inwoners van Drempt vaak met hulp van vrijwilligers, zorg en aandacht krijgen, waarin niet (meer) door de overheid wordt voorzien.

De onderwerpen waar de dorpsraad zich op richt, kunnen heel uiteenlopend zijn, van aandacht voor zorg, zoals net genoemd, via betrokkenheid bij sport en cultuur, attentie voor de omgeving (openbaar groen) tot het kritisch volgen van invulling van noodzakelijke voorzieningen, zoals snel internet in het buitengebied.

De Dorpsraad zelf heeft een beperkt budget. Ze krijgt een jaarlijkse kleine subsidie en vraagt van haar leden maar een zeer beperkte bijdrage van slechts € 5,00 per lid. Toch kan een bijdrage van de Dorpsraad net een mooi initiatief over de streep trekken en ook anderen daarbij stimuleren.

Mee doen? Ja, toch!

Het bestuur van de dorpsraad komt ongeveer 10 maal per jaar bijeen. Informatie over de onderwerpen waar ze zich mee bezig houdt wordt gepubliceerd op deze website. De Dorpsraad legt officieel verantwoording af aan de leden in de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Dit alles lezend, hoopt het bestuur dat je als inwoner van Drempt zegt: “Waarop wachten? Ik word lid”. Voor de contributie hoef je het niet te laten. Klik hier.

Voel je dat je een sterkere bijdrage kan en wil leveren: meld je dan aan als (aspirant) bestuurslid door contact op te nemen met de secretaris of één van de andere bestuursleden.

Actuele Projecten

Herinrichting Slibdepot

Een voormalig zandwinplaats aan de Rijksweg is gevuld met bagger uit de Oude IJssel. Uiterlijk in 2019 zal het slibdepot, als rietmoeras, worden opgeleverd en overgedragen aan het Waterschap Rijn en IJssel. In een voorlopig plan voor de herinrichting van het gehele terrein hebben we als dorpsraad aangedrongen op het aanbrengen van diverse wandelpaden door het gebied.

Bestuur Dorpsraad Drempt

Jeroen Bremer bestuurslid Dorpsraad Drempt

Jeroen Bremer

voorzitter
T: 0313-482925
Henk Barends - penningmeester Dorpsraad Drempt

Henk Barends

penningmeester
M: 06-53179661 www.henkbarends.nl
foto Magda Bronkhorst, secretaris Dorpsraad Drempt

Magda Bronkhorst

secretaris
foto Annemarie Brouwer, bestuurslid Dorpsraad Drempt

Annemarie Brouwer

bestuurslid
foto gezicht, Hans van den End, bestuurslid Dorpsraad Drempt

Hans van den End

bestuurslid
T: 0313-414087
vriendelijk lachende man met bril en kalend hoofd

Bert Mulder

bestuurslid

Word ook lid van de Dorpsraad Drempt

De dorpsraad moet een basis hebben in de hele gemeenschap

Ons motto:

" Samen voor en achter Drempt "

De kosten van het lidmaatschap bedragen slechts € 5,00 per jaar

Personen wonend in Drempt en tenminste 16 jaar oud kunnen lid worden

Contactformulier

Contactgegevens

Dorpsraad Drempt

p/a Magda Bronkhorst (secretaris)

 

e-mail: dorpsraaddrempt@gmail.com
website: www.dorpsraaddrempt.nl

KvK: 52331601

IBAN: NL27 RABO 0134 0576 43
 t.n.v. Dorpsraad Drempt 

 

 

• privacy-statement [pdf]

Deze pagina delen met je vrienden ...