Dorpsraad Archief

 

 

Wil je weten waar de Dorpsraad Drempt zich de afgelopen jaren mee heeft beziggehouden?

Lees dan hier onze verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen.

Archief

VERSLAG JAARVERGADERING 08-03-2023

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 8 maart 2023

Dorpsraad Drempt

Verslag ledenvergadering 2023

Datum: woensdag 8 maart 2023, aanvang 19:30 uur

Locatie: Dorpshuis, Kerkstraat 89, Drempt

 

Deelnemers aan de vergadering:
Bestuur Dorpsraad, ca. 30 leden en belangstellenden, gebiedsambtenaren A. Vries en P. Zweers, Wethouder A. Peppelman

Afgemeld:
Carla Snelder, bestuurslid Dorpsraad

 

1. Opening en mededelingen

De voorzitter Jeroen Bremer opent de vergadering om 19:30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder ook de vertegenwoordigers vanuit de gemeente.

Mededeling: Het bestuur van de Dorpsraad Drempt stelt een naamswijziging voor van Dorpsraad Drempt naar Dorpsbelang Drempt. Deze nieuwe naam sluit beter aan bij het algemene begrip DBO (Dorps Belangen Organisatie) zoals die door de gemeente wordt gebruikt. “Raad” klinkt zwaar, zoals b.v. in gemeenteraad of Raad van State. Dorpsbelang past beter bij de functie die wij vervullen en geeft goed aan wat de inwoners van ons mogen verwachten.
De naamswijziging is bij algemene stemming door de aanwezigen aangenomen en zal in de nabije toekomst worden uitgewerkt. Hiervoor dienen o.a. de statuten te worden aangepast.
Vanuit de aanwezigen kwam nog wel de suggestie om in het vervolg een dergelijk voorgenomen besluit van te voren aan te kondigen (b.v. bij de uitnodiging en agenda) zodat ieder de kans heeft om voorafgaand aan de vergadering een standpunt te bepalen.

2. Samenstelling bestuur Dorpsraad Drempt

De leden van het bestuur worden voorgesteld:

 • Jeroen Bremer, voorzitter
 • Peter Koert, secretaris
 • Henk Gosselink, penningmeester
 • Bert Mulder, bestuurslid
 • Peter van Ruitenbeek, bestuurslid
 • Anne Schaart, bestuurslid

Bert Mulder treedt af en is herkiesbaar. Hiervoor algemene instemming van de vergadering.
Anne Schaart wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid, eveneens met algemene instemming.
Carla Snelder is afgelopen zomer om persoonlijke redenen gestopt met haar bestuurswerkzaamheden en is aftredend, hierdoor is er een vacature voor een bestuurslid.
Carla kon helaas niet aanwezig zijn. Zij wordt door de voorzitter hartelijk bedankt voor haar jarenlange enthousiaste inzet.

3. Verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 2 maart 2022

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

4. Financieel verslag 2022

Het financiële verslag 2022 wordt toegelicht door de penningmeester Henk Gosselink.

Tijdens de toelichting is ook aandacht gevraagd voor de contributiebetaling. Het voorstel is om jaarlijks aan de leden een herinnering te sturen met bankgegevens en QR code die met de camera-app op de mobiele telefoon kan worden geactiveerd.

Vanuit de aanwezigen kwam de vraag of een automatisch incasso systeem zou kunnen worden ingevoerd. Hier zijn echter kosten per betaling aan verbonden en verdient daarom niet de voorkeur. Wel is het mogelijk om bij de eigen bank een jaarlijkse betalingsopdracht in te stellen.

De kascommissie, bestaande uit Arno Julsing en Hans Kooij heeft het financieel verslag over 2022 akkoord bevonden en geadviseerd decharge te verlenen.
De kascommissie voor het financieel verslag 2023 zal bestaan uit Hans Kooij en Leo den Hoed. Richard Lusink heeft zich als reserve gemeld. De kascommissie voor het financieel verslag 2024 zal bestaan uit Leo den Hoed en Richard Lusink.

5. Activiteiten en Ondersteuning 2022

 • Maaltijd voor alleengaanden
 • Keukeninrichting Dorpshuis
 • Dorpsontbijt kermis
 • Schaatsbaan basisschool Drempt
 • AED-Stichting Bronckhorst
 • Bijeenkomst n.a.v. brand Gouden Paleis
 • Bijeenkomsten woningbouw
 • Verenigingenmarkt
 • Lijsttrekkersdebat gemeenteraad door DBO Drempt-Hummelo-Keppel
 • Deelname College on tour
 • Deelname bijeenkomst Dorpsbelangen organisaties Bronckhorst
 • Begeleiding/Voorbereiding Dorpsplan door DKK (Dorpshuizen en Kleine Kernen)
 • Halfjaarlijks overleg met DBO Hummelo en Keppel-Eldrik

6. Activiteiten en Ondersteuning 2023

 • Dorpsplan Drempt
 • Lopende projecten
 • Prestatieafspraken Sité (Overleg Gemeente, Sité, Dorpsraad)
 • Halfjaarlijks overleg met DBO Hummelo en Keppel-Eldrik (23 maart a.s. is het eerstvolgend overleg waarbij o.a. de exploitatie van het Hessenbad en Hessenhal aan bod komen)
 • Ondersteuning van diverse initiatieven
 • …..?

7. Actuele Projecten

7.1 Energietransitie

Zowel de stand van zaken met betrekking tot energietransitie in Bronckhorst als in Doesburg worden toegelicht. (zie bijlage 1.) In het huidige afwegingskader wordt alleen nog maar over zonne-energie gesproken en niet meer over windmolens. Extra aandacht wordt gevraagd voor de informatieavond die de gemeente Doesburg eind april zal organiseren voor de inwoners van (buurtgemeente) Drempt. Zodra de datum bekend is zal deze op Drempt.info en via de mail worden verspreid.
In het afwegingskader voor de gemeente Bronckhorst wordt zowel windenergie als zonne-energie niet uitgesloten.

7.2 Woningbouw

De stand van zaken met betrekking tot woningbouw in Achter Drempt wordt toegelicht door Jeroen Huis in ’t Veld als lid van de werkgroep Wonen. Het project ontwikkelt zich langzaam maar in de positieve richting. (zie bijlage 2.) Het project woningbouw in Voor Drempt is nog in de opstartfase. (zie bijlage 2.) De gemeente, bij monde van Wethouder Peppelman, staat hier positief tegenover en stimuleert Bouwen naar behoefte in de kleine kernen. Binnenkort zal door Ruimtelijke Ordening van de gemeente een toelichting op het gemeentelijk beleid worden gegeven en zal advies gevraagd worden omtrent voor alle betrokkenen geschikte bouwlocaties.

7.3 Verkeer

De toelichting op de actuele situatie vanuit de werkgroep Verkeer gaat zowel over de gebiedsaanpak Hummelo en Laag Keppel (waarbij de werkgroep als toehoorder is aangesloten) als over de herinrichting van de Zomerweg in de kern van Achter Drempt. (zie bijlage 3.) Zodra de alternatieven van het ontwerp bekend zijn zullen deze met de betrokken inwoners worden gedeeld. Zodra er een datum bekend is zal deze op de website Drempt.info bekend worden gemaakt. Het herinrichten zal worden gecombineerd met het afkoppelen van het hemelwater van het riool. Hierover zullen betrokkenen worden geïnformeerd en heeft de gemeente een “afkoppelcoach” aangesteld die kan adviseren.
Aanvullend werd er vanuit de aanwezigen aandacht gevraagd voor de asfalt kwaliteit met name ter hoogte van de aansluiting Binnenweg.
De verkeerssituatie in Voor Drempt is wederom onder de aandacht gebracht, vooral overlast door het doorgaande vrachtverkeer op het begin van de Kerkstraat. Het standpunt van de Gemeente Doesburg over de toelaatbare asbelasting op de Zomerweg is ongewijzigd. Een mogelijke oplossingsrichting door een verbodsbord te plaatsen voor (doorgaand) vrachtverkeer aan het begin van zowel de Kerkstraat als de Gildeweg zal nogmaals door de werkgroep bij de verkeerskundige van de gemeente onder de aandacht worden gebracht.
Tevens is er voor dit laatste punt vanuit de werkgroep een dringende oproep gedaan aan direct betrokkenen in Voor Drempt om gezamenlijk een vuist te maken en gebruik te maken van het inspreekrecht bij de gemeente.

8. Rondvraag

In de rondvraag kwamen de volgende punten naar voren:

 • Extra toelichting op het begrip “afkoppelcoach” (zie ook 7.3). Wethouder Peppelman schetst de situatie met betrekking tot verdroging van het landschap en het positieve effect om het hemelwater door de genoemde maatregelen vast te houden. Belangrijk is om te weten dat er subsidie beschikbaar is voor dit doel
 • Er werd aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie in Voor Drempt, zie hiervoor ook punt 7.3
 • Het strooibeleid op de Gildeweg bij winterse omstandigheden is in vergelijking met b.v. de Kerkstraat onvoldoende volgens betrokkenen
 • Ten slotte werd nog aandacht gevraagd voor de landelijke zwerfvuil actie op zaterdag 18 maart a.s. (zie hiervoor ook de oproep op de website Drempt.info)

9. Pauze

Tijdens de pauze was er voor de aanwezigen een drankje en kon men zich opmaken voor de presentatie van het Dorpsontwikkelingsplan.

10. Dorpsontwikkelingsplan (DOP)

In 2010 is het “oude” Dorpsplan ontwikkeld. Een flink aantal doelen zijn gehaald, een aantal nog actueel en ook zijn sommige doelen achterhaald. Tijd dus voor een nieuw Dorpsplan!
Er kunnen zich nog steeds inwoners melden die actief mee willen helpen bij de ontwikkeling van dit plan. Zij kunnen zich melden bij Anne Schaart of Henk Gosselink van de werkgroep. De bedoeling is om zoveel mogelijk inwoners bij het plan te betrekken. De vorderingen zullen t.z.t. op een interactieve website te volgen zijn.
De doorlooptijd om dit plan tot stand te brengen wordt ingeschat op ca. 9 maanden. Zodra het plan klaar is zal er veel aandacht uitgaan naar de opvolging van alle deelplannen. Het is de bedoeling dat het nieuwe Dorpsplan als vast agendapunt ingevoerd wordt op de reguliere Dorpsbelang vergaderingen.

Tot slot is er door de werkgroep een korte brainstorm sessie gehouden waarbij eerste ideeën en suggesties konden worden ingebracht. Dit leverde al meteen een flinke input op in verschillende categorieën, zoals Sociaal/welzijn, Recreatie/activiteiten, Milieu/energie, Verkeer en Woningbouw.

De uitgebreide Powerpoint presentatie over de aanpak van het Dorpsontwikkelingsplan is terug te vinden op de website drempt.info/dorpsraad.
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng.
Tevens dank voor de uitstekende organisatie en verzorging door onze gastheer Frank en zijn team van het Dorpshuis.

 

 


 

Bijlage 1

 

Energietransitie gemeente Doesburg

In het kader van de energietransitie heeft de gemeente Doesburg een opgaaf voor duurzame energieopwekking.

Om dat te bewerkstelligen is de gemeente een paar jaar geleden begonnen met het opstellen van een afwegingskader zonne- en windenergie.

Door Corona en personele problemen bij de gemeente heeft het opstellen van het afwegingskader grote vertraging ondervonden.

De gemeente Doesburg heeft onlangs besloten om geen afwegingskader windenergie op te stellen. Er zal wel een afwegingskader voor zonne-energie worden opgesteld.

In de week van 24-27 april zal er een openbare bijeenkomst worden georganiseerd voor de inwoners van Drempt bij de Pannekoekenbakker in Achter-Drempt.

De planning van de gemeente is om het concept van het afwegingskader uiterlijk 10 mei in het College van Burgemeester en Wethouders definitief vast te stellen waarna het afwegingskader op 5 juli door de gemeenteraad zal worden vastgesteld.

Energietransitie gemeente Bronckhorst

In 2021 heeft de gemeenteraad van Bronckhorst het afwegingskader energietransitie goedgekeurd. Met betrekking tot windenergie is alleen het buurtschap Eldrik aangewezen als eventueel toekomstig gebied voor windenergie. Verder is bepaald dat de maximale tiphoogte van windmolens 150 meter mag zijn.

In 2022 zijn er op dit dossier geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

 

Peter van Ruitenbeek, maart 2023

 Bijlage 2

 

Status woningbouw Achter-Drempt

In juli 2022 hebben we een bijeenkomst georganiseerd in ’t Hessenhuus voor alle belangstellenden die hebben gereageerd op de flyer. Dat was een druk bezochte bijeenkomst waarbij de werkgroep samen met de projectontwikkelaar uitleg gaf over het proces. De verwachting was toen dat de wijziging van
het bestemmingsplan in het najaar 2022 gereed zou zijn.

Wijzigen bestemmingsplan

In de afgelopen maanden kwam duidelijk naar voren dat het wijzigen van een bestemmingsplan een lastig proces is. We hebben daarom meerdere keren contact gehad met de gemeente en medio februari is door alle betrokken partijen, inclusief verantwoordelijk wethouder Emmeke Gosselink, de intentie uitgesproken dat voor 1 juni 2023 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage komt. Met die afspraak benadrukken we dat we samen de intentie hebben om woningbouw op de parkeerplaats en de groenstrook erachter daadwerkelijk mogelijk te maken.

Dorpsraad schuift aan

Om meer inzicht in de structuur te krijgen in het proces richting 1 juni, neemt Jeroen Huisintveld als lid van de werkgroep woningbouw van de Dorpsraad Drempt nu zelf ook maandelijks deel aan het overleg over de totstandkoming van het bestemmingsplan. We houden daarbij alle belangstellenden en omwonenden via een e-mail regelmatig op de hoogte van de vorderingen. Als het ontwerpbestemmingsplan er ligt op 1 juni en er zijn geen bezwaren en ook geen bezwaren te verwachten, start de grondverkoop in augustus/september.

Status woningbouw Voor-Drempt

Ook in Voor-Drempt is er een behoefte aan betaalbare starters- en seniorenwoningen. Het initiatief voor het project Woningbouw Voor-Drempt is genomen door een aantal jongeren uit Drempt die de Dorpsraad heeft gevraagd om daarbij te ondersteunen. Het uitgangspunt is ‘Bouwen naar behoefte’ voor woningzoekende jongeren uit Drempt en omgeving, terugkomers en senioren. De initiatiefnemers hebben in eerste instantie een enquête uitgezet onder leeftijdsgenoten om de belangstelling te peilen. Vervolgens is op advies van de gemeente Bronckhorst gezocht naar potentiële particuliere bouwpercelen, waaronder het perceel Laakweg. De Dorpsraad heeft de eigenaar van dit perceel in contact gebracht met een projectontwikkelaar die de genoemde uitgangspunten zoveel mogelijk zal volgen. Deze projectontwikkelaar is ook het project in Achter-Drempt aan het uitwerken.
Op 6 december 2022 is er een informatiebijeenkomst geweest voor de omwonenden van het perceel Laakweg. Hierbij zijn standpunten uitgewisseld tussen belanghebbenden die zeker meegenomen worden in het verdere proces. Zodra er meer bekend is over de haalbaarheid wordt er een bijeenkomst met de potentieel geïnteresseerden jongeren georganiseerd.

 

Jeroen Huis in ’t Veld - Ceciel Bremer - Peter Koert, maart 2023

 


 

Bijlage 3

 

Kort verslag project “verkeer”

De activiteiten bestaan op dit moment uit 2 deel aandachtsgebieden t.w. problematiek rond Keppel/Hummelo en Achter-Drempt (Zomerweg).

De Dorpsraad is als toehoorder aangesloten bij de Klankbordroep gebiedsaanpak Hummelo en Laag-Keppel.

Klankbordgroep gebiedsaanpak Hummelo en Laag-Keppel, bestaat uit vertegenwoordigers van Provincie Gelderland, Gemeente Bronckhorst, enkele aanwonenden Hummeloseweg, enkele aanwonenden Dorpstraat, enkele inwoners van Eldrik, DBO Hummelo, DBO Keppel en DBO Drempt (als toehoorder). De klankbordgroep wordt geleid door een onafhankelijk proces begeleider.

De klankbordgroep is een aantal keren bij elkaar geweest in 2022 en op 24 januari 2023 is er een presentatie door de Provincie Gelderland geweest, met aankondiging van de start proef met landbouwsluizen (na de proef zullen er definitieve keuzes gemaakt worden door de klankbordgroep). Alle beschikbare informatie is te vinden op drempt.info (Dorpsraad/projecten). 20 maart 2023 wordt gestart met een proef tijdelijke landbouwsluizen bij Laag-Keppel.

Verkeersgroep Achter Drempt (Zomerweg) bestaat uit vertegenwoordigers van de Gemeente Bronckhorst, enkele aanwonenden van de Zomerweg (S. Bremer, P. Hartjes, F. Vossen, K.H. Ritsema, L. den Hoed, A. Roelink, H. Garretsen) en DBO Drempt, zij vormen de verkeersgroep . Er is februari 2023 een rondgang gemaakt door Achter Drempt met de verkeersgroep, Gemeente en Roelofs Ingenieursbureau uit Den Ham (ontwerp en uitvoering van de inrichting van de Zomerweg). De aanpak van de Zomerweg zal plaats vinden in combinatie met het afkoppelen van het hemelwater van het riool. De beschikbare informatie over dit project is ook te vinden op drempt.info. Roelofs zit op dit moment in de ontwerpfase, een ontwerp wordt zodra het kan ter discussie voorgelegd aan de verkeersgroep.

 

Bert Mulder, maart 202

 

Deze pagina delen met je vrienden ...