Dorpsraad Archief

 

 

Wil je weten waar de Dorpsraad Drempt zich de afgelopen jaren mee heeft beziggehouden?

Lees dan hier onze verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen.

Archief

VERSLAG JAARVERGADERING 02-03-2022

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 2 maart 2022

Dorpsraad Drempt

Verslag ledenvergadering 2022

Datum: woensdag 2 maart 2022, aanvang 19:30 uur

Locatie: Dorpshuis, Kerkstraat 89, Drempt

 

Deelnemers aan de vergadering:
Bestuur Dorpsraad, ca. 30 leden en belangstellenden, gebiedsambtenaren A. Vries en P. Zweers, Wethouders W. Buunk en P. Hofman, Verkeerskundige C. Beijer.

Afgemeld:
Carla Snelder, bestuurslid Dorpsraad; Johan Volkers

 

1. Opening en mededelingen

De voorzitter Jeroen Bremer opent de vergadering om 19:30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder ook de vertegenwoordigers vanuit de gemeente.

De aanwezigen worden erop attent gemaakt dat er op 3 maart a.s. een lijsttrekkersdebat wordt georganiseerd in de Hessenhal door de drie dorpsraden van Hummelo, Drempt, Keppel en Eldrik.

Jeroen geeft vervolgens een korte inleiding over wat de Dorpsraad als dorpsbelangen organisatie inhoudt, wat de verwachtingen naar elkaar zijn en hoe we als intermediair tussen inwoners en gemeente initiatieven vanuit het dorp kunnen faciliteren en ondersteunen. Het motto is dat we het als Dremptenaren samen moeten doen! (zie bijlage 1)

2. Samenstelling bestuur Dorpsraad Drempt

De leden van het bestuur worden voorgesteld:
Jeroen Bremer, voorzitter
Peter Koert, secretaris
Henk Gosselink, penningmeester
Annemarie Brouwer, bestuurslid
Bert Mulder, bestuurslid
Carla Snelder, bestuurslid
Peter van Ruitenbeek, bestuurslid

Annemarie Brouwer treedt af en is niet herkiesbaar, hierdoor is er een vacature voor een bestuurslid.
Annemarie wordt door de voorzitter hartelijk bedankt voor haar jarenlange inzet!

Tevens ook nog een dankwoord voor de inzet van Hans van den End die in 2021 afscheid van het bestuur heeft genomen.

3. Verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 28 april 2021

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, met dank aan de notulist Magda Bronkhorst.

4. Financieel verslag 2021

Het financiële verslag 2021 wordt toegelicht door de penningmeester Henk Gosselink.

Tijdens de toelichting is een vraag gesteld over het aantal betalende leden van de Dorpsraad. Dit zijn er momenteel ca. 150. Door het op orde brengen van de ledenadministratie, mailadressen en telefoonnummers is het innen van de contributie beter verlopen.
Bij de toelichting over de Algemene kosten is de vraag gesteld over de bijdrage aan de AED-Stichting Bronckhorst. Dit betreft een financiële bijdrage aan de stichting.

De kascommissie, bestaande uit Jan Maalderink en Arno Julsing heeft het financieel verslag over 2021 akkoord bevonden en geadviseerd decharge te verlenen.

De kascommissie voor het financieel verslag 2022 zal bestaan uit Arno Julsing en Hans Kooij.
Leo den Hoed heeft zich als reserve gemeld. De kascommissie voor het financieel verslag 2023 zal bestaan uit Hans Kooij en Leo den Hoed.

5. Terugblik en vooruitblik

Energietransitie

Zowel in Bronckhorst als in Doesburg zijn/worden afwegingskaders opgesteld waarbij de randvoorwaarden voor o.a. plaatsing zonneparken en windmolens worden opgesteld.
Doesburg is voornemens om een informatiebijeenkomst te organiseren voor de inwoners van Drempt die grenzen aan de potentiële locaties voor plaatsing van windmolens. De Dorpsraad heeft hier bij herhaling op aangedrongen omdat het belangrijk is dat direct betrokkenen zelf kunnen reageren. (zie bijlage 2)
Op de vraag hoe om gegaan wordt met de verhouding tussen Doesburg en Bronckhorst om energieneutraal te worden stelt de wethouder Hofman dat Bronckhorst niet gaat compenseren voor de behoefte van Doesburg.

In Bronckhorst zijn de afwegingskaders opgesteld en goedgekeurd met als resultaat een aangewezen locatie in de buurt van Eldrik. (zie ook de website Drempt.info)

Woningen voor starters

Vanuit de werkgroep Wonen Achter-Drempt (die helaas zelf niet aanwezig kon zijn) is een kort verslag opgesteld m.b.t. de huidige stand van zaken om een nieuw woonproject te realiseren. Inmiddels is er een groep van ca. 20 belangstellenden om op het terrein ter hoogte van de parkeerplaats naast de kerk te willen bouwen en worden momenteel met belanghebbenden en omwonenden de plannen verder uitgewerkt. (zie bijlage 3)
Binnenkort zal de actuele informatie worden gedeeld d.m.v. een flyer en een informatiebijeenkomst. De verwachting is dat in april a.s. een bestemmingsplan wijziging in de raad zal worden behandeld.

Een aantal vragen vanuit de zaal betreft de rol van de projectontwikkelaar die de belangen van alle partijen moet behartigen. Ook wordt het verkoopproces van gemeentegronden toegelicht.

Tevens wordt de vraag gesteld of de gemeente een samenhangend plan heeft voor de “skyline” van Achter-Drempt. Wethouder Buunk antwoordt dat er een Omgevingsvisie voor heel Bronckhorst is opgesteld waarbij ook de kleine dorpen aan bod komen, echter er wordt niet in detail gestuurd. Dit wordt aan de inwoners zelf overgelaten.

Overige onderwerpen

Terugblik

   • Flyer actie is geweest om de Dorpsraad onder de aandacht te brengen. Dit heeft ca. 20 nieuwe leden opgeleverd.
   • Er is een aantal malen een 3 Dorpsraden overleg geweest samen met de Gemeente waarbij overlappende aandachtsgebieden aan de orde komen onder het motto “samen sterk”.
   • In de aanloop naar de Omgevingsvisie van de gemeente Bronckhorst is er door de Dorpsraad in een drietal bijeenkomsten input geleverd op belangrijke onderwerpen, zoals Economie, Energie, Wonen, Leefbaarheid etc.
   • In een bijeenkomst met Sociaal team van de gemeente, Site, Handhaving, Politie, Basisschool, Jongerenwerk en Dorpsraad is de sociale problematiek in Drempt besproken en zijn er onderling afspraken gemaakt hoe in bepaalde situaties samen te werken.
   • Het speelterrein aan de Binnenweg is inmiddels gereed en het plan is om dit voorjaar (alsnog) een feestelijke opening te organiseren voor de schooljeugd.
   • Actie Struikroven in het Waardeel heeft plaatsgevonden.
   • In december zijn er twee kunst kerstbomen geplaatst in beide kernen. Deze zijn door de “herenclub” in beheer genomen.

Vooruitblik

   • Het bestaande Dorpsplan 2010 – 2020 is toe aan een nieuwe opzet voor de toekomst. Het doel is om daar dit jaar samen met betrokken inwoners aan te gaan werken om zo tot een plan 2021-2030 te komen. Aansluiting op de Omgevingsvisie van de gemeente is een van de uitgangspunten. Wie helpt mee?
   • Het overleg met Gemeente, Site en Dorpsraad krijgt een vervolg met als hoofdthema de prestatieafspraken tussen partijen.
   • Er worden plannen gemaakt om een laagdrempelige inloopbijeenkomst te organiseren samen met ondernemers, verenigingen en de Dorpsraad om iedereen te informeren over de stand van zaken van lopende projecten, activiteiten en inbreng van nieuwe ideeën.
   • Het project wandelroute slibdepot staat al vele jaren op de agenda, is door de vele betrokken partijen complex en vordert maar erg langzaam. Coördinator Bert Gudden geeft hierop een toelichting.

6. Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

7. Sociaal Team

Namens het Sociaal Team van de Gemeente Bronckhorst vertelt Patrice Zweers wat dit Team (6 consulenten) kan betekenen voor allerlei zorgvragen. Het team is op een aantal dagen aanwezig in het gezondheidscentrum in Hoog Keppel waarbij mensen zonder afspraak kunnen binnenlopen. De ervaring is dat er relatief weinig aanloop is, maar dat er in veel gevallen te lang wordt gewacht om hulp te zoeken, zodat de problematiek dan vaak al te groot is geworden.
Oproep aan alle inwoners van Drempt: ken je mensen die b.v. financiële problemen hebben, behoefte aan mantelzorg, jeugd problematiek enz. zet ze dan tijdig op het spoor van het Sociaal Team.

8. Thema Verkeer

De Werkgroep Verkeer Drempt geeft bij monde van haar voorzitter Hans Tomesen een presentatie.
Deze presentatie is terug te vinden op de website Drempt.info.
Uitgangspunt zijn de uitkomsten van de enquête en dit leidt o.a. tot de vraag waarom b.v. Gildeweg en Dreef niet zijn meegenomen. De werkroep heeft zich eerst tot de belangrijkste routes “beperkt”. Bij verdere uitwerking naar oplossingen zal zeker integraal worden gekeken.

Namens de Gemeente geeft Coen Beijer (verkeerskundige) een samenvatting van de gevolgde route. In het grotere plaatje is er een klankbordgroep in de regio Hummelo, Keppel en Drempt die de verkeersproblematiek in en rond de kernen in kaart heeft gebracht samen met gemeente en provincie. Alleen op die manier kunnen effecten op de een door maatregelen bij de ander goed in kaart worden gebracht.
Parallel hier aan heeft een groep studenten van het Saxion een opdracht uitgevoerd om oplossingen te bedenken voor de knelpunten in Voor- en Achter Drempt. Dit rapport bevat ook andere aspecten, zoals wonen en leefbaarheid en is in de huidige vorm nog niet geschikt om openbaar te worden gemaakt. Ideeën zijn (nog) niet getoetst aan wenselijkheid en/of haalbaarheid of gedeeld met betrokkenen.

Wat is nu het plan van aanpak: (het goede nieuws)

  1. De gemeente gaat eerst de Zomerweg aanpakken, met name het afmaken van de rode fietsstrook markering, bermbescherming en de herinrichting in de bebouwde kom van Achter Drempt.
  2. Er wordt hiertoe een team van experts samengesteld (Weg & Waterbouw, Verkeer, Landschap), aangevuld met leden van de Werkgroep Verkeer Drempt.
  3. Oplossingsrichtingen zullen in de komende maanden worden opgesteld en er zal een raadpleging bij de bewoners volgen.
  4. Alternatieven worden uitgewerkt, beste ontwerpen zullen van budget worden voorzien.
  5. De planning is om in de loop van volgend jaar (2023) tot uitvoering te komen.

Het slechte nieuws is dat er voorlopig door de gemeente niets aan de situatie Kerkstraat zal worden gedaan. Prioritering is dus eerst Zomerweg, dan Kerkstraat, etc.
Vooral in het eerste deel vanaf de kerk tot Veldweg wordt veel overlast ervaren van zwaar vrachtverkeer. Dit verkeer wordt via deze route “gedwongen” door de hieronder beschreven asdruk beperking op de Zomerweg.
De betrokken bewoners van dit gebied blijven strijdbaar voor een snelle oplossing en willen gehoord worden. Men kan niet accepteren dat zij voor hun gevoel afgescheept worden. De Verkeer Werkgroep Drempt gaat de Gemeente Doesburg actief benaderen om tot een oplossing te komen voor deze situatie.

In de discussie die volgt wordt nog maar eens gevraagd of de as beperking op het Doesburgs deel van de Zomerweg kan worden weggenomen. Wethouder Hofman legt uit dat op drie niveaus is overlegd maar dat er steeds negatief door Doesburg op is geantwoord. Helaas is ons niet duidelijk geworden wat de echte redenen voor dit standpunt zijn.
De Gemeente beveelt aan om als Dorpsraad/direct betrokkenen een brief te schrijven aan het College in Doesburg om andermaal dit onderwerp op de agenda te krijgen.

Andere zaken betreffende verkeer:

  • De fa. Garvo vraagt aandacht voor de bewegwijzering.
  • De zaal is kritisch over de wijze waarop de Zomerweg tot nu toe is aangepakt, vooral de kwaliteit van het wegdek en de bermen laat veel te wensen over. Er kan een voorbeeld genomen worden aan de kwaliteit van het Doesburgs deel.
  • Er wordt een dringend verzoek gedaan om de handhaving van de max. snelheid beter op orde te brengen. Het teleurstellende antwoord is steeds dat de politie geen capaciteit hiervoor kan vrijmaken.
  • Een van de toehoorders doet een oproep aan allen om een meer relaxed gebruik van de auto te maken. Wegen die oorspronkelijk op 80 km zijn ingericht hebben nu een beperking op 60 km. Idem binnen de bebouwde kom waar voor 50 km nu 30 km geldt.
  • Ook wordt door de aanwezigen dringend aandacht gevraagd voor de veiligheid voor onze kinderen. De combinatie van grote landbouwvoertuigen, vrachtwagens en kleine kinderen die op straat spelen of naar school fietsen gaat heel slecht samen.
  • Er wordt geopperd om het vrachtverkeer dat zuid/noord door de gemeente rijdt veel consequenter om te leiden via de provinciale wegen en de rondweg Hummelo. Dit blijkt volgens gemeente lastig te realiseren en uiteraard blijft er het bestemmingsverkeer.De Gemeente sluit dit onderwerp af met een compliment aan de Werkgroep voor het vele werk en de
   constructieve inbreng.

9. Sluiting

Om 22:00 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng.

10. Bijlagen

Bijlage 1. Inleiding Jeroen Bremer, voorzitter

Rol van de Dorpsraad

Kort wil ik iets zeggen over de Dorpsraad omdat velen niet precies weten welke rol we vervullen. De Dorpsraad is een dorpsbelangen organisatie die de belangen behartigd van alle inwoners voor het behouden of verbeteren van de leefbaarheid van het dorp en voert hierover overleg met de gemeente. Het is geen afzonderlijke bestuurslaag en vervangt niet de plaatselijke politiek, we hebben geen partij programma en zijn niet democratisch gekozen. De grotere vraagstukken zoals energie transitie, verkeer en wonen brengen discussies op gang tussen dorpsgenoten waarbij niet iedereen op dezelfde lijn zit. De dorpsraad is er niet om partij te kiezen of de rol van rijdende rechter in te vullen maar heeft een bemiddelende rol en probeert ervoor te zorgen dat alle betrokkenen of belanghebbende gehoord worden. Ook bij initiatieven van de gemeente is het voor ons vaak al snel aan te geven waar eventuele pijnpunten liggen.
We zitten niet achter de ambtelijke knoppen en kunnen hier niet op sturen. Hebben ook geen directe invloed op budget besteding en plannen die gemaakt worden. We zijn in overleg met de gemeente dus horen en weder horen, het beleid wordt bepaald door de politiek en keuzes die daarin gemaakt worden. Wat dat betreft is morgenavond de uitgelezen kans om te horen en vragen waar de verschillende partijen voor staan m.b.t. de kleine kernen om ook deze VITAAL te houden.
Wij zijn een kleine groep van 7 personen die dit in de vrije tijd doen en soms betrokken worden bij onderwerpen waarbij ons de kennis ontbreekt en er geen gelijk speelveld is. We merken dat we de laatste tijd door gemeenten vaak benaderd worden voor input vanuit het dorp. Dit is mede het gevolg dat er burgerparticipatie moet plaats vinden. Maar 7 vrijwilligers kunnen niet weergeven wat de mening van 1800 inwoners is die het ook nog niet allemaal met elkaar eens zijn, hierin is en blijft ons inziens de overheid
leidend. Een klein voorbeeld de gemeente Doesburg vraagt ons wat willen jullie kleine of grote zonneparken, een grote windmolen of 3 kleinere. Alsof ik bij de bakker sta en de keuze heb tussen een stokbrood of 3 harde bolletjes. De hoeveelheid zal hetzelfde zijn maar de beleving bij een ieder totaal anders. Men kan niet van ons verwachten dat wij op dit soort vragen antwoord geven namens de gehele Dremptse gemeenschap, en het op papier lijkt als of het dorp gesproken heeft.
Leefbaarheid is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het staat een ieder vrij om initiatief te nemen op hetgeen hij/zij belangrijk vindt en dit te organiseren. Wij juichen dit toe zo zijn er al initiatieven tot een mooi einde gebracht en zijn er een aantal lopende. Indien er ondersteuning nodig is of een dialoog kunnen jullie altijd bij ons terecht om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen of versterken. Veel handen maken licht werk en samen kom je verder.
Of te wel we moeten het als Dremptenaren samen doen!!! En alleen aan de zijlijn blijven staan commentaar leveren is geen optie voor het verbeteren van de leefbaarheid.

 

Bijlage 2. Energietransitie Doesburg, Peter van Ruitenbeek

Energietransitie gemeente Doesburg

De gemeente Doesburg wil ook energieneutraal worden en daarom moeten zij ook inzetten op het grootschalig opwekken van duurzame energie.
De gemeente Doesburg vindt het noodzakelijk dat hiervoor de komende jaren zonneparken en/of windmolens worden opgericht.
Deze ontwikkelingen hebben impact op de samenleving en daarom wil de gemeente gezamenlijk de kaders bepalen en daarom is zij bezig met het opstellen van een afwegingskader zon en wind.
Vanuit Drempt zijn wij als Dorpsraad daar ook bij betrokken, omdat mogelijke bestemmingen voor de zonneparken en/of windmolens tegen de grens van Achter-Drempt komen te liggen.
Als je kijkt naar zonneparken wil je sturing geven aan initiatiefnemers, de zogenoemde ontwikkelaars, goede inpassing in het landschap en maatschappelijk draagvlak creëren. Als je kijkt naar windenergie wil je randvoorwaarden stellen aan de ontwikkeling van grootschalige windturbines. Denk hierbij aan tip-hoogte afstand, slagschaduw, geluid, participatie etc.
Ik wil benadrukken dat we de eventuele komst van zonneparken en/of windmolens niet tegen kunnen houden.
Wij hebben als Dorpsraad aangegeven naar de gemeente dat wij deelnemen aan de overleggen met de gemeente, maar niet een gezamenlijke opinie van alle inwoners van Drempt kunnen geven. We hebben dan ook aangegeven naar de gemeente Doesburg dat het wenselijk is dat de gemeente Doesburg een informatieavond organiseert voor de inwoners van Drempt. Tot nu toe is dat niet gebeurd i.v.m. Corona.
We gaan ervan uit dat deze informatieavond alsnog georganiseerd gaat worden nu de corona-maatregelen zijn opgeheven.
Als laatste wil ik tegen u allen zeggen dat wij u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen via onze website.

 

Bijlage 3. Werkgroep Wonen Achter-Drempt, Carla Snelder, Jeroen Huisintveld en Ceciel Bremer

Jongerenhuisvesting

Al meer dan 30 jaar is er geen huis meer gebouwd in Achter-Drempt. Voor jongeren uit ons dorp is het mede daardoor erg lastig om een betaalbare koopwoning te vinden. Tijdens de ALV van de Dorpsraad is dit onderwerp in het verleden al een aantal keren ter sprake gebracht. Bijna twee jaar geleden is een werkgroep in nauw contact met de Dorpsraad begonnen om daar werk van te maken, vooral om de leefbaarheid in Drempt te behouden en waar mogelijk te vergroten. Inmiddels begint de inzet van de werkgroep concrete vormen aan te nemen en praten we jullie graag bij over de stand van zaken.
Na enkele oriënterende gesprekken met een architect en de gemeente over de mogelijkheden hebben we begin vorig jaar in kaart gebracht welke Dremptse jongeren graag in hun geboortedorp willen wonen. Zo kwamen we al snel op een lijst van 20 personen. Daarvan zoekt ongeveer de helft binnen nu en 2 jaar een woning, de andere helft denkt binnen 3 tot 5 jaar op zoek te zijn naar een eigen woonplek. De gemeente toonde zich bereid om actief mee te denken over de mogelijkheden voor woningbouw in ons dorp en wees ons vorig jaar zomer een projectontwikkelaar toe waar zij goede ervaringen mee heeft. De werkgroep maakte kennis met de projectontwikkelaar en had eveneens een goede indruk van deze Doetinchemmer die al in eerdere projecten heeft aangetoond dat hij woningbouw voor jongeren in hun eigen dorp mogelijk wil maken.
Als locatie wees de werkgroep de parkeerplaats op het terrein van de oude basisschool aan: dat is immers gemeentegrond en dat maakt het plan sneller realiseerbaar. De gemeente sprak de intentie uit daaraan mee te willen werken.
In een aantal bijeenkomsten hebben we de jongeren die belangstelling hebben getoond op de hoogte gehouden van de voortgang van onze plannen. Komende zaterdag zien we hen weer en informeren we hen verder. Na die bijeenkomst is het vervolgens aan de projectontwikkelaar om het plan verder vorm te geven in nauw overleg met de gemeente. Hoe dat plan er precies uit komt te zien, is nu nog niet duidelijk, bouwen naar behoefte is daarbij het uitgangspunt. In dat plan hebben de jongeren die belangstelling hebben getoond de eerste keus voor een woning die bij hen past.
De werkgroep is ook in gesprek met omwonenden van de parkeerplaats. De meesten zijn inmiddels geïnformeerd over dit plan en staan er positief tegenover. In de verdere uitwerking van de plannen worden zij ook betrokken. Daarnaast gaan we dit plan binnenkort ook breder communiceren aan alle inwoners in Voor-Drempt en Achter-Drempt via een flyer die huis aan huis wordt bezorgd. Wij denken dat er vanuit onze dorpen nog veel meer interesse volgt als we dit kenbaar maken. Aansluitend zal op een nog nader te bepalen moment een informatiebijeenkomst georganiseerd worden om de plannen inhoudelijk toe te lichten. We benadrukken dat we willen bouwen voor Dremptenaren, mensen uit de directe omgeving, of woningzoekenden die een economische binding hebben met ons dorp.
Zoals het er nu naar uitziet, wordt het plan voor woningbouw in april bij de gemeente ingebracht met het verzoek om een bestemmingswijziging. Daarmee komen we een flinke stap dichterbij woningbouw voor jongeren in ons dorp. Daarnaast zijn we blij jullie te kunnen vertellen dat eenzelfde initiatief nu in Voor-Drempt wordt opgestart.

 

Deze pagina delen met je vrienden ...