Verslag jaarvergadering Dorpsraad online

Woensdag 12 februari jl. was de jaarlijkse ledenvergadering van de Dorpsraad Drempt in het Dorpshuis. Wethouder Paul Hofman en de gebiedsambtenaren Arie Vries en Jan Ditzel waren deze avond te gast. Na de openbare vergadering hield amateurhistoricus Karl Lusink een presentatie over Drempt tijdens de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. In dit bericht een samenvatting van deze avond. Het complete verslag staat elders op deze website.

Na de opening werd het huidige bestuur voorgesteld aan alle aanwezigen in de zaal. Het verslag van 2019 werd zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en het financieel verslag van afgelopen jaar door de kascommissie goedgekeurd. Vervolgens werd er gekeken naar de activiteiten van de Dorpsraad.

 

Terugblik en vooruitblik

Glasvezel

De Dorpsraad heeft zich jarenlang ingezet voor aanleg van een glasvezelnetwerk in Drempt. Dit is/wordt gerealiseerd in zowel het buitengebied als in de kleine kernen.

Fietscrossbaan

Er is inmiddels een fietscrossbaan aangelegd op het speelterrein aan de Binnenweg. De Dorpsraad wil nog zorgen voor een feestelijke opening in samenspraak met de basisschool.

Energiecoöperatie

Eind 2018 is het initiatief genomen om de interesse te peilen voor de oprichting van een energiecoöperatie. Er bleek ruim interesse te zijn voor eventuele deelname, maar niet voldoende mensen die tijd en energie beschikbaar hadden om ‘de kar te trekken’. Mogelijk ontstaat in de toekomst de gelegenheid om aan te sluiten bij een dergelijk project in Doesburg.

Park De Braamberg

Eind juni vond de feestelijke opening plaats van Park De Braamberg, sluitstuk van de omvorming van het openbaar groen in Drempt.

 

Dorpsraad Drempt zoekt nieuwe bestuursleden

 

Bezoek B&W Bronckhorst

Dorpsraadleden vergezelden het College van Burgemeester en Wethouders, gebiedsambtenaren en vertegenwoordiger van Sité Woondiensten tijdens een informeel bezoek. Er werd een kijkje genomen bij de renovatie van de huurwoningen, Park De Braamberg, tattooshop Inkbrothers, de aanleg van het speelterrein aan de Binnenweg en het nieuwe parkeerterrein in Achter-Drempt.

Slibdepot

Nog steeds actueel is het project rond het voormalige slibdepot, met name de aanleg van wandelpaden. Het vordert allemaal wat trager dan gewenst.

Verkeersproblematiek

Ook de verkeersproblematiek houdt de gemoederen bezig. Wethouder Paul Hofman legde uit hoe een en ander is verlopen om tot het besluit te komen om de Braambergseweg af te sluiten voor doorgaand verkeer. Ook erkende de wethouder dat er slechte communicatie is geweest tussen de gemeente Doesburg en de gemeente Bronckhorst over de aanpassing van de Zomerweg, maar verwacht hij ook dat die voortaan beter zal verlopen. Een vijftal personen heeft aangegeven deel te willen nemen aan een werkgroep die zich bezighoudt met de verkeersproblemen in Drempt. De Dorpsraad zal zorgen voor een eerste bijeenkomst van deze werkgroep.

Beweegparken

De Dorpsraad is benaderd voor het realiseren van zogenaamde ‘beweegparken‘ voor jong en oud met functionele outdoor fitness toestellen. Mocht er interesse zijn dan wil de Dorpsraad nagaan wat de concrete mogelijkheden zijn.

 

Bestuurswisseling

Drie bestuursleden namen deze avond afscheid. Voorzitter Bennie Hakvoort (sinds 2016) wordt opgevolgd door Jeroen Bremer. Theo Bentvelzen en John Thijssen stoppen na jarenlange inzet. Bert Mulder wordt als nieuw bestuurslid verwelkomd.

Foto: Jeroen Bemer,
nieuwe voorzitter Dorpsraad Drempt

Jeroen Bremer bestuurslid Dorpsraad Drempt

Van oorlog naar vrijheid

Na de rondvraag volgde de presentatie ‘Van oorlog naar vrijheid – Drempt 1940-1945’ door Karl Lusink (zie uitgelichte afbeelding). Karl is een amateurhistoricus uit Drempt die al meer dan dertig jaar onderzoek doet naar de periode van de Tweede Wereldoorlog in de voormalige gemeente Hummelo en Keppel. Aan de hand van door hem verzameld materiaal vertelde hij over Drempt en omgeving tijdens de oorlog en de bevrijding.

 

Jaarverslag online

Van deze ledenvergadering is een uitgebreid jaarverslag gemaakt. Het jaarverslag 2020 is online te bekijken. Op de pagina’s van de Dorpsraad Drempt zijn ook andere jaarverslagen en oude berichten na te lezen. Ook kunt u zich middels het contactformulier aanmelden als lid.

 

Oproep

Het bestuur van de Dorpsraad Drempt roept iedereen op om met suggesties te komen voor onderwerpen waar zij zich mee bezig zou moeten/kunnen houden! Wie op enigerlei wijze een bijdrage denkt te kunnen leveren is uiteraard van harte welkom! Volgend jaar komen weer twee bestuursfuncties vrij. Het bestuur maakt graag kennis met belangstellenden.

 

Meer informatie:

 

Deze pagina delen met je vrienden ...