Prikbord van de Dorpsraad

gebouwen met grasveld, boom en blauwe lucht

Gebiedsambtenaren starten digitaal spreekuur

Normaal gesproken houden de gebiedsambtenaren van Bronckhorst Zuid Jan Ditzel en Arie Vries spreekuur in dorpshuis De Ruimte in Hummelo. Door corona kan dat niet. Uiteraard kunt u ze bellen, appen of mailen, maar daarnaast starten ze binnenkort met een digitaal spreekuur. Gewoon als proef om te kijken of het werkt voor u en hen om zo toch persoonlijk in gesprek te gaan. Het eerste digitale spreekuur is op 24 november a.s. van 16:00 tot 17:00 uur en van 20:00 tot 21:00 uur.

Lees verder ...
bloembollenveld

Een fleurig initiatief

windturbines bij bomenrij

Windmolen locaties gemeente Doesburg

OP morgen Energiebox

Gratis energiebesparende producten aanschaffen

Straat met huizen

Braambergseweg blijft toch doorgaande weg

logo RES Achterhoek

Regionale Energie Strategie (RES) Achterhoek

zonnepanelen en windturbines

Energietransitie gemeente Doesburg

oorlogsgraven met bloemstukken

Dorpsraden herdenken slachtoffers oorlog

hartvorm in groene heg

Hulp nodig vanwege beperkt sociaal contact als gevolg van het coronavirus?

man met microfoon naast projectiescherm

Verslag jaarvergadering Dorpsraad online

uitnodiging jaarvergadering 2020 Dorpsraad Drempt

Algemene ledenvergadering Dorpsraad

doodlopende weg voor alle verkeer met uitzondering voor fietsers en bromfietsers

Verkeersbesluit afsluiten Braambergseweg

slagroomtaart

Drempt krijgt glasvezel netwerk!

spandoek van Glasvezel buitenaf

Inloopavond informatie glasvezel

groep mannen en vrouwen

Bezoek B&W Bronckhorst aan Drempt

vogel in het riet

Inloopavond projectplan voormalig slibdepot

spandoek op landbouwgrond

Aanmelden glasvezel vóór 23 september

boomstam en bankje in park

Officiële opening Park De Braamberg

rood/wit lint voor werklui in gebouw

Globale planning renovatie, sloop en nieuwbouw

lege chips zak in de natuur

Zwerfvuildag Drempt 23 maart, jij doet toch ook mee?

plattegrond met overzicht werkzaamheden aan de Gildeweg en De Marke in Voor-Drempt in 2019

Werkzaamheden aan de Gildeweg en De Marke (2e update)

Straatnaambord Willibrordusplein boven P voor milieustraatje Achter-Drempt

Nieuwe parkeerplaats krijgt de naam Willibrordusplein

uitnodiging ledenvergadering 2019 Dorpsraad Drempt met speciale gast Irene van der Aart

Openbare jaarvergadering Dorpsraad op 13 februari

slibdepot Drempt

Inrichtingsplannen voormalig slibdepot

energieneutraal Bronckhorst

Denk mee over een energie neutraal Bronckhorst

Jaarverslagen

VERSLAG JAARVERGADERING 12-02-2020

VERSLAG JAARVERGADERING 12 FEBRUARI 2020

Dorpsraad Drempt

Verslag ledenvergadering 2020

Datum: woensdag 12 februari 2020, aanvang 20:00 uur

Locatie: Dorpshuis, Kerkstraat 89, Drempt

 

1. Opening

De voorzitter, Bennie Hakvoort, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder wethouder Paul Hofman en de gebiedsambtenaren Arie Vries en Jan Ditzel. Ook verwelkomt hij Karl Lusink en blikt kort vooruit op diens presentatie later op de avond over Drempt tijdens de oorlog en de bevrijding.

2. Bestuur Dorpsraad Drempt

De leden van het huidige bestuur van de Dorpsraad worden voorgesteld: Bennie Hakvoort (voorzitter), Magda Bronkhorst (secretaris), Henk Barends (penningmeester), Jeroen Bremer, John Thijssen, Theo Bentvelzen en Hans van den End. Bestuurslid Annemarie Brouwer is verhinderd vanavond.

3. Verslag ledenvergadering d.d. 13 februari 2019

Het verslag, te vinden op de website van de Dorpsraad, wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

4. Financieel verslag 2019

De penningmeester geeft een toelichting op het verslag.

Vanuit de zaal komt de vraag waarom er zo weinig (betalende) dorpsraadleden zijn. Geconstateerd wordt dat een actievere ledenwerving en een actievere contributie inning wenselijk zijn. Betrokkenheid van (meer) leden is noodzakelijk voor het draagvlak van de Dorpsraad. Het bestuur van de Dorpsraad zal zich erover beraden hoe dit te realiseren is.

De kascommissie, bestaande uit Herman Bolwiender en Dineke Pelgrom-Zadelhoff, heeft het financieel verslag over 2019 akkoord bevonden en adviseert de penningmeester decharge te verlenen. De voorzitter neemt dit advies over en bedankt de commissie voor haar werkzaamheden.

De kascommissie voor het financieel verslag 2020 zal bestaan uit Dineke Pelgrom-Zadelhoff, Jan Maalderink en Arno Julsing (reserve).

5. Terugblik en vooruitblik

John Thijssen geeft met behulp van een powerpointpresentatie een terugblik en vooruitblik op de activiteiten van de Dorpsraad.

Onder meer komt aan de orde:

   • Informatie over de Dorpsraad Drempt is te vinden via www.drempt.info (verzorgd door Gerard Maalderink).
   • Aanleg glasvezel is/wordt gerealiseerd, zowel in het buitengebied als in de kleine kernen.
   • Speelterrein Binnenweg: er is inmiddels een fietscrossbaan aangelegd en er zijn bomen aangeplant. In de loop van het jaar vindt de verdere aankleding plaats.
    De Dorpsraad wil, in samenspraak met de basisschool, zorgen voor een feestelijke opening. Vanuit de zaal wordt de suggestie/het aanbod gedaan om leden van fietsclub De Zwaluwen een clinic te laten geven. Mogelijk kan door hen ook kleding beschikbaar worden gesteld. Is genoteerd!
   • De Dorpsraad heeft vorig jaar het initiatief genomen om de interesse in Drempt te peilen voor de oprichting van een energiecoöperatie in het kader van de postcoderoos-regeling, waarbij het mogelijk is te profiteren van de voordelen van zonnepanelen, ook als je zelf geen geschikt dak daarvoor hebt.
    Er is in het Dorpshuis een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor belangstellenden waarbij o.a. door vertegenwoordigers van de energiecoöperatie Zonkracht Hummelo en de AGEM (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij) uitleg is gegeven over de mogelijkheden.
    Hoewel er ruim interesse bleek voor eventuele deelname aan een energiecoöperatie, bleken er niet voldoende mensen te zijn die tijd en energie beschikbaar hadden om ‘de kar te trekken’. Mogelijk ontstaat in de toekomst de gelegenheid om aan te sluiten bij een dergelijk project in Doesburg. We houden een vinger aan de pols.
   • Op 29 juni 2019 vond de feestelijke opening door wethouder Hofman plaats van park De Braamberg, sluitstuk van de omvorming van het groen in Drempt.
   • Op 10 september 2019 bracht het College van B en W, in gezelschap van de gebiedsambtenaren, Dorpsraadleden en een vertegenwoordiger van Sité, een informeel bezoek aan Drempt. Er werd een kijkje genomen bij de renovatie van de huurwoningen door Sité, de speeltuin, park De Braamberg, tattooshop Inkbrothers, de aanleg van het speelterrein aan de Binnenweg en het nieuwe parkeerterrein in Achter-Drempt.
   • De Dorpsraad houdt contact met het Waterschap Rijn en IJssel over de inrichting van het gebied rond het voormalige slibdepot, met name de aanleg van wandelpaden. E.e.a. vordert trager dan gewenst.
    Vraag uit de zaal: is er controle op het eventueel lekken van het slibdepot?
    Antwoord: de provincie heeft peilbuizen aangelegd; voor nadere informatie kan men zich wenden tot de provincie.
   • Verkeersproblematiek. Zowel de onveiligheid van de Zomerweg, het besluit tot afsluiting van de Braambergseweg voor doorgaand gemotoriseerd verkeer als de tijdelijke afsluiting van de Zomerweg (Doesburg) wegens werkzaamheden houdt de gemoederen bezig.
    Vrijwel iedereen, ook de Dorpsraad, werd verrast door het besluit om de Braambergseweg af te sluiten. Er is zorg over de gevolgen die dit heeft voor andere wegen in Drempt. Wethouder Hofman legt uit hoe e.e.a. verlopen is en dat dit samenhangt met het feit dat de Braambergseweg geen verkeersfunctie heeft in de zin van doorstroming en eigenlijk alleen voor aanwonenden van belang is. Mochten er toch problemen elders ontstaan, dan zal daar zeker naar gekeken worden.
    De wethouder erkent dat er slechte communicatie is geweest tussen de gemeente Doesburg en de gemeente Bronckhorst over de aanpassing van de Zomerweg, maar verwacht dat die voortaan beter zal verlopen.
    Vanuit de zaal komt de suggestie om een werkgroep samen te stellen die zich bezighoudt met de verkeersproblematiek in Drempt. Een vijftal personen heeft aangegeven daaraan deel te willen nemen. De Dorpsraad zal zorgen voor een eerste bijeenkomst van deze werkgroep.
   • De Dorpsraad is benaderd door Sports2play. Sports2play ondersteunt, in samenwerking met Norwell Outdoor fitness, initiatieven om ‘beweegparken’ voor jong en oud (met multifunctionele outdoor fitness toestellen) te realiseren door het opstellen van een projectplan en het aanvragen van de juiste subsidies/fondsen. Mocht er interesse zijn dan wil de Dorpsraad nagaan wat de concrete mogelijkheden zijn. Zie www.sports2play.nl.
   • De toekomst van de Dorpsraad. Er wordt gediscussieerd over de vraag hoe meer betrokkenheid en draagvlak gecreëerd kan worden. Suggesties die de Dorpsraad meegegeven worden: formuleer een aantal speerpunten, benader mensen met expertise en voldoende tijd, benader ook jongere mensen, zorg voor een goede communicatie.
   • Tot slot: het bestuur van de Dorpsraad Drempt roept iedereen op om met suggesties te komen voor onderwerpen waar zij zich mee bezig zou moeten/kunnen houden! Wie op enigerlei wijze een bijdrage denkt te kunnen leveren is uiteraard van harte welkom!

   

  6. Bestuurswisseling

  Drie bestuursleden nemen vanavond afscheid. De voorzitter bedankt Theo Bentvelzen en John Thijssen voor hun jarenlange inzet en biedt hen een VVV-bon en bloemen aan. Voorzitter Bennie Hakvoort neemt zelf ook afscheid. Zijn opvolger, Jeroen Bremer, staat stil bij het feit dat Bennie sinds 2015 bestuurslid en sinds 2016 voorzitter van de Dorpsraad is geweest en dat hij die taak onvermoeibaar en met grote betrokkenheid inhoud heeft gegeven. Als dank ontvangt ook hij een VVV-bon en bloemen. Bij acclamatie wordt Bert Mulder als nieuw bestuurslid verwelkomd.
  Volgend jaar komen twee bestuursfuncties vacant. Het bestuur maakt graag kennis met belangstellenden.

  7. Rondvraag

  Irene Peters vraagt aandacht voor de jaarlijkse zwerfvuilactie die op zaterdag 21 maart a.s. weer plaatsvindt in Drempt. De start is om 9.30 uur bij park de Braamberg. Na afloop is er een warme hap in het Dorpshuis.
  Zij attendeert ook op de gratis mezenkastjes die inwoners van Bronckhorst, in het kader van de bestrijding van de eikenprocessierups, bij de gemeente kunnen aanvragen.
  Verder zou zij graag zien dat de voortuinen van de huurwoningen in Voor-Drempt ‘vergroenen’. Haar wordt geadviseerd daarover contact op te nemen met verhuurder Sité.
  Uit de zaal komt de vraag of er al nieuws te melden is over sloop en nieuwbouw van de seniorenwoningen in Drempt door Sité. Dat is niet het geval. Zodra en meer bekend is, zal Sité eerst de betrokken bewoners informeren.

  8. Presentatie door Karl Lusink: Van oorlog naar vrijheid - Drempt 1940-1945

  Karl Lusink, amateurhistoricus uit Drempt die al meer dan dertig jaar onderzoek doet naar de periode van de Tweede Wereldoorlog in de voormalige gemeente Hummelo en Keppel, vertelt aan de hand van door hem verzameld materiaal over Drempt en omgeving tijdens de oorlog en de bevrijding.

  9. Sluiting

  De voorzitter dankt Karl Lusink voor zijn interessante presentatie en biedt hem een fles wijn van ‘t Heekenbroek aan. De overige aanwezigen dankt hij voor hun komst en inbreng. Vervolgens sluit hij rond 23.00 uur de bijeenkomst en nodigt hij iedereen uit voor een drankje aan de bar.

VERSLAG JAARVERGADERING 13 FEBRUARI 2019

Dorpsraad Drempt

Verslag ledenvergadering 2019

Datum: woensdag 13 februari 2019, aanvang 20:00 uur

Locatie: Dorpshuis, Kerkstraat 89, Drempt

 

1. Opening

De voorzitter, Bennie Hakvoort, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder wethouder Paul Hofman en de gebiedsambtenaren Arie Vries en Jan Ditzel. De voorzitter zegt blij te zijn met de grote opkomst van belangstellenden.

2. Bestuur Dorpsraad Drempt

De leden van het huidige bestuur van de Dorpsraad worden voorgesteld: Bennie Hakvoort (voorzitter), Magda Bronkhorst (secretaris), Henk Barends (penningmeester), John Thijssen, Theo Bentvelzen, Annemarie Brouwer, Han Norder en Hans van den End. Han Norder treedt vanavond terug als bestuurslid. De voorzitter blikt kort terug op de activiteiten die Han heeft verricht voor de Dorpsraad, bedankt hem daarvoor en biedt hem bloemen en een attentie aan. Als nieuwe bestuurslid wordt Jeroen Bremer verwelkomd. Volgend jaar komen twee bestuursfuncties vacant. Het bestuur maakt graag kennis met belangstellenden.

3. Verslag ledenvergadering d.d. 31 januari 2018

Het verslag, te vinden op de website van de Dorpsraad, wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

4. Financieel verslag 2018

De penningmeester geeft een toelichting op het verslag. De kascommissie bestaande uit Jan Dikker en Herman Bolwiender heeft het financieel verslag over 2018 akkoord bevonden. De voorzitter dankt hen voor hun werkzaamheden. De kascommissie voor het financieel verslag 2019 zal bestaan uit Herman Bolwiender, Dineke Pelgrom-Zadelhoff en Jan Maalderink (reserve). Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er, gelet op de cijfers, kennelijk slechts 54 betalende dorpsraadleden zijn. De penningmeester bevestigt dit en spoort iedereen aan om, voor zover dat nog niet gebeurd is, alsnog het lidmaatschapsgeld à €5,- over te maken. Bovendien wordt er op geattendeerd dat er in de zaal formulieren aanwezig zijn waarmee men zich kan opgeven als lid van de Dorpsraad Drempt.

5. Projecten

John Thijssen neemt aan de hand van de door hem vervaardigde powerpointpresentatie de afgesloten en lopende projecten waarbij de Dorpsraad betrokken is, door.

Onder meer komt aan de orde:

  • De website www.dorpsraaddrempt.nl is geïntegreerd in www.drempt.info (opgezet door Gerard Maalderink), maar blijft als zodanig ook bereikbaar.

 

  • Er hebben zich voldoende deelnemers aangemeld om aanleg van glasvezel in het buitengebied te realiseren.

 

  • Het bestuur van de Dorpsraad heeft, in samenwerking met Stichting Present Bronckhorst, een dorpsgenoot geholpen met het verrichten van klussen waar hij zelf niet toe in staat is. (Stichting Present Bronckhorst brengt door zorgprofessionals bij hen aangemelde hulpvragers en groepen die - eenmalig - een vrijwilligersklus willen doen, bij elkaar).

 

  • De nieuwe parkeerplaats in Achter-Drempt heeft, na een verzoek van de Dorpsraad aan de gemeente, officieel de naam Willibrordusplein gekregen; het realiseren van een rechtstreekse toegang tot de sportvelden is ook besproken, maar blijkt zeer problematisch te zijn.

 

  • De vrijwillige ruilverkaveling rond het voormalige slibdepot is vrijwel afgerond; de Dorpsraad is in overleg met het Waterschap Rijn en IJssel over de inrichting van het gebied, met name over de aanleg van wandelpaden.

 

  • De omvorming van openbaar groen/reconstructie Voor-Drempt vordert; uit de zaal komt de vraag of de Dorpsraad bij de gemeente aandacht kan vragen voor de aankleding van de parkeerplaats bij Waardeel met een beukenhaagje, waarop een ander uit de zaal attendeert op de mogelijkheid met de buurt (de verzorging van) het groen bij bv. een parkeerplaats te adopteren.

 

  • Renovatie/sloop van huurwoningen:
   • als voldoende bewoners (minimaal 70%) akkoord gaan, kan voor de zomervakantie begonnen worden met de renovatie
   • de sloop/nieuwbouw van de seniorenwoningen is opgedeeld in twee fasen. 1e fase (19 woningen aan De Marke en de Kerkstraat) leeg per 1-9-2019, oplevering nieuwbouw verwacht 2e helft 2020; 2e fase (22 woningen) leeg niet voor midden 2020, oplevering nieuwbouw nog niet bekend. De nieuwbouw betreft levensloopgeschikte woningen die zijn bedoeld voor senioren en mensen met een fysieke beperking.
   • Vraag uit de zaal: waarom komen er geen starterswoningen? Wethouder Paul Hofman geeft een toelichting over een actieve groep jongeren in Keijenborg en Hummelo die in het kader van cpo (collectief particulier opdrachtgeverschap) hun eigen (starters)huis gaan bouwen.
   • Vraag uit de zaal: kan de Dorpsraad een rol spelen bij het informeren van de jeugd over de mogelijkheden die er zijn? Dit zal worden onderzocht.

    

  • De veiligheid op de Zomerweg is een punt van zorg; de Dorpsraad heeft hierover contact met de gemeente en probeert het onderwerp ‘op de agenda’ te houden. Uit de zaal komen opmerkingen over o.a. sluipverkeer, zwaar vrachtverkeer, de gewijzigde voorrangsregeling en gebrek aan handhaving. Wethouder Paul Hofman legt uit dat handhaving een zaak van de politie is en niet van de gemeente en vertelt dat de verkeerskundigen van de gemeenten Bronckhorst en Doesburg in gesprek zijn over verbetering van de veiligheid op de Zomerweg.

 

  • De Dorpsraad heeft, in overleg met de Jeugdvereniging een brief gestuurd aan de gemeente met suggesties voor de inrichting van het speelterrein aan de Binnenweg, dat tot de zomer nog in gebruik is voor opslag i.v.m. de reconstructie van Voor-Drempt; er is een gesprek gepland met de verantwoordelijke gemeenteambtenaar.

 

  • De Dorpsraad heeft het initiatief genomen om de interesse in Drempt te peilen voor de oprichting van een energiecoöperatie in het kader van de postcoderoos-regeling, waarbij het mogelijk is te profiteren van de voordelen van zonnepanelen, ook als je zelf geen geschikt dak daarvoor hebt. Een dergelijke coöperatie is vorig jaar succesvol van start gegaan in Hummelo (Zonkracht Hummelo). Op 8 januari jl. vond een informatieavond voor geïnteresseerden plaats. Er bleek voldoende animo om een vervolgbijeenkomst te organiseren, die zal plaatsvinden in het Dorpshuis op dinsdag 26 februari a.s. om 20.00 uur.

 

 • Tot slot: het bestuur van de Dorpsraad Drempt roept iedereen op om met suggesties te komen voor onderwerpen waar zij zich mee bezig zou moeten/kunnen houden!

6. Rondvraag

Irene Peters attendeert erop dat op zaterdag 23 maart a.s. weer een zwerfvuilactie plaatsvindt in Voor- en Achter-Drempt. De start is om 9.30 uur bij park de Braamberg.

 

PAUZE

7. Optreden van Irene van der Aart met haar programma ‘De Boer Op’

Irene is bekend als columniste van onder ander De Gelderlander, maar ook als actrice, zangeres en cabaretière. Zij schrijft op een relativerende en humorvolle manier over het leven op het platteland. Zelf komt zij uit het Westen, maar zij woont samen met haar boer Gerard in de Achterhoek. Deze avond gaf zij op originele wijze een kijkje in haar leven als ‘stadse’ op het platteland, waarbij zij zich verbaast over Achterhoekse gebruiken.

8. Sluiting

De voorzitter dankt Irene van der Aart voor haar bijzonder leuke optreden en biedt haar bloemen aan. De overige aanwezigen dankt hij voor hun komst en inbreng. Vervolgens sluit hij rond 22.30 uur de bijeenkomst en nodigt hij iedereen uit voor een drankje aan de bar.

VERSLAG JAARVERGADERING 31 JANUARI 2018Dorpsraad Drempt

Verslag ledenvergadering 2018

Datum: woensdag 31 januari 2018, aanvang 20:00 uur

Locatie: Dorpshuis, Kerkstraat 89, Drempt


1. Opening

De voorzitter, Bennie Hakvoort, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder wethouder Arno Spekschoor, gebiedsambtenaar Arie Vries en de sprekers over het thema van de avond Jan Klein Kranenburg, Thijs Huls, Erik de Groot en Erik Mol. De voorzitter zegt blij te zijn met de grote opkomst van belangstellenden en hoopt dat de informatie die deze avond zal worden gegeven een bijdrage kan leveren aan het bereiken van een Energieneutraal Drempt.

2. Bestuur Dorpsraad Drempt

De leden van het huidige bestuur van de Dorpsraad worden voorgesteld: Bennie Hakvoort (voorzitter), Bert Gudden (secretaris), Theo Bentvelzen, Annemarie Brouwer, Han Norder, Irene Peters en John Thijssen. Henk Barends, penningmeester, is verhinderd aanwezig te zijn. De voorzitter bedankt Bert Gudden en Irene Peters, die vanavond terugtreden als bestuurslid, voor hun jarenlange inzet voor de Dorpsraad en biedt hen bloemen en een attentie aan. Als nieuwe bestuursleden verwelkomt hij Hans van den End en Magda Bronkhorst (secretaris). Volgend jaar komen weer twee bestuursfuncties vacant. Belangstellenden worden opgeroepen zich te melden!

3. Verslag ledenvergadering d.d. 9 februari 2017

Het verslag, te vinden op de website van de Dorpsraad, wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

4. Financieel verslag 2017

Bij afwezigheid van de penningmeester geeft Theo Bentvelzen een toelichting op het verslag. De kascommissie bestaande uit Herman Garretsen en Jan Dikker heeft het financieel verslag over 2017 akkoord bevonden. De voorzitter dankt hen voor hun werkzaamheden. De kascommissie voor het financieel verslag 2018 zal bestaan uit Herman Bolwiender, Jan Dikker en Dineke Pelgrom-Zadelhoff (reserve).

5. Lopende projecten

John Thijssen neemt aan de hand van de door hem vervaardigde powerpointpresentatie (te vinden op onze website) de lopende projecten en toekomstige zaken door. Onder meer komt aan de orde:
 • De website www.dorpsraaddrempt.nl wordt geïntegreerd in www.drempt.info (opgezet door Gerard Maalderink), maar blijft als zodanig ook bereikbaar.
 • Diverse projecten lijken binnenkort vorm te krijgen, zoals het slibdepot, de omvorming van openbaar groen en glasvezel in het buitengebied.
 • Initiatieven om het voortbestaan van het Hessenbad te ondersteunen; met name HC’03 is daarin actief en heeft om de inzet van de Dorpsraad gevraagd.
 • Kwaliteit en toewijzing huurwoningen; verbetering van de kwaliteit (en duurzaamheid!) van de woningen zou ertoe kunnen bijdragen dat deze voor een ruimere doelgroep aantrekkelijk worden en dat de (nu vaak tijdelijke) bewoners ervan zich meer betrokken voelen bij de gemeenschap.
 • Vraag uit de zaal: wordt ook gedacht aan nieuwbouw, met name met het oog op jongeren? Wethouder Spekschoor vertelt in het afgelopen half jaar gesprekken te hebben gevoerd met inmiddels zo’n 150 jongeren met de vraag “Wat willen jullie?”. Indien duidelijk wordt waar concreet behoefte aan is, wil hij daar graag mee aan de slag.
 • Vragen en opmerkingen uit de zaal m.b.t. aanleg glasvezel:
  • Zijn er kosten vooraf? Antwoord: nee (zie ook de powerpointpresentatie, te vinden op onze website)
  • Kunnen de kernen meedoen? Antwoord: de kernen zouden interessant moeten zijn voor commerciële partijen
  • Graag aandacht voor de oude drinkwaterleidingen die op een aantal plaatsen schade hebben opgelopen door omgewaaide bomen als gevolg van de recente hevige storm; wellicht kan dit meegenomen worden bij de aanleg van de voorzieningen voor glasvezel.

PAUZE


6. Thema van de avond: Energieneutraal Drempt

De gemeente Bronckhorst streeft ernaar in 2030 energieneutraal te zijn. Hoe kunnen wij daar in Drempt aan bijdragen? De Dorpsraad heeft een aantal mensen uitgenodigd die daarvoor suggesties doen. Jan Klein Kranenburg vertelt over Zonkracht Hummelo, waarbij in het kader van een zogeheten ‘postcoderoosproject’ gezamenlijk zonnepanelen worden aangekocht die op daken van, bijvoorbeeld door boeren ter beschikking gestelde, schuren worden geplaatst. Zo kun je een bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie, ook als je geen zonnepanelen op je dak kunt of wilt hebben. (Zie zijn presentatie, te vinden op onze website en www.zonkrachthummelo.nl)
Drempt zou ook een postcoderoosproject kunnen opzetten. Het wachten is op een aantal enthousiastelingen dat hiertoe het initiatief neemt. HC’03 wil graag een maatschappelijke bijdrage leveren en onderzoekt al de mogelijkheden van plaatsing van zonnepanelen op hun gebouwen. Mochten er belangstellenden zijn voor het opzetten van een dergelijk project, dan zou de Dorpsraad daarin een bemiddelende rol kunnen spelen.

Thijs Huls vertelt wat de AGEM (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij) is en doet. AGEM is opgericht door acht gemeenten in de Achterhoek en wil door samen te werken met (particuliere) lokale initiatieven zorgen voor een investering op het gebied van energiebesparing- en opwekking, die ten goede komt aan de Achterhoekse gemeenschap.(Zie zijn presentatie, te vinden op onze website en www.agem.nu)

Erik de Groot is energiecoach en start met de opmerking “Energie die je bespaart, hoef je ook niet op te wekken!”. Hij adviseert energie besparen als ‘hobby’ te zien en geeft diverse voorbeelden van mogelijkheden om te besparen, o.a. verwijzend naar de ‘bespaarladder’ die enige tijd geleden bij iedereen in de brievenbus is gevallen. Een energiecoach komt desgevraagd kosteloos en vrijblijvend bij je thuis om je te helpen inzicht te krijgen in je energieverbruik en je energierekening om zo te komen tot simpele aanpassingen in je energiegedrag. Richt je hiervoor tot het verduurSaam energieloket via www.verduursaamenergieloket.nl of tel. (0314) 820360. (Zie ook de presentatie van Erik de Groot op onze website)

Erik Mol, duurzaamheidscoördinator bij de gemeente Bronckhorst, attendeert op de mogelijkheid via het verduurSaam energieloket een Woningverbeterplan aan te vragen (kost €50). Er komt dan een adviseur bij je thuis die het verbeterplan opstelt en desgewenst een offerte maakt voor de eventueel te realiseren verbeteringen.

7. Sluiting

De voorzitter dankt de sprekers voor hun interessante bijdragen aan de avond en biedt hen een fles Dremptse wijn aan.
Vervolgens sluit hij tegen 22.30 uur de bijeenkomst, dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar.


Bijlagen


VERSLAG JAARVERGADERING 09 FEBRUARI 2017

Dorpsraad Drempt

Verslag jaarvergadering 2017

Datum: donderdag 9 februari 2017, aanvang 20:00 uur

Locatie: Dorpshuis, Kerkstraat 89, Drempt

 1. Opening

Bennie Hakvoort opent, als voorzitter, de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen (ongeveer 35 inwoners van Drempt) welkom.

Een bijzonder woord van welkom is er voor de beide gebiedsambtenaren t.w. Arie Vries en Jan Ditzel en notaris Mr.  J.A. (Jeroen) te Lindert die na de pauze de inleiding zal verzorgen.

Door de gelijktijdig georganiseerde literaire  avond van Plezier in Lezen in Hoog-Keppel zijn er misschien wat minder inwoners dan verwacht.

Van het bestuur is afwezig de penningmeester Henk Barends i.v.m. verhuis-werkzaamheden.

De consumpties op deze avond zijn voor rekening van de Dorpsraad.

 1. Even voorstellen

De bestuursleden van de Dorpsraad Drempt worden in het kort voorgesteld door de voorzitter.

 1. Notulen ledenvergadering d.d. 08 maart 2016

De notulen van de vorige ledenvergadering, die ook op de website staan,  worden goedgekeurd zonder op- of aanmerkingen.

 1. Financieel verslag 2016

Theo Bentvelzen presenteert de cijfers over 2016 en geeft een toelichting over de fin. bijdragen van de Dorpsraad aan diverse lokale initiatieven.

De kascommissie, bestaande uit Bert Mulder en Herman Garretsen, hebben het financieel verslag over 2015 en 2016 goedgekeurd.

De nieuwe kascommissie voor 2018 zal bestaan uit Jan Dikker, Herman Garretsen en Herman Bolwiender (reserve)

In 2016 waren er ongeveer 83 inwoners lid van de Dorpsraad.

Op de vraag van Johan Volkers of er plannen zijn om dit ledenaantal te verhogen antwoordt de voorzitter dat de huis aan huis bezorgde flyers afgelopen zomer misschien wel meer bekendheid hebben gegenereerd maar nauwelijks nieuwe betalende leden hebben opgeleverd.

 1. Lopende projecten

John Thijssen neemt aan de hand van de door hem vervaardigde powerpoint presentatie de actuele en lopende projekten door.

 1. Toekomstige zaken

Voor 2017 worden actueel:

 • de onderhoudswerkzaamheden aan de N317 tussen de rotonde onder aan de N338 en Doetinchem.

Met name de daarmee gepaard gaande verkeers-maatregelen en dus alternatieve verkeersstromen hebben onze aandacht.

 • De omvorming van het openbaar groen en de reconstructie van Voor-Drempt.

(info avond op dinsdag 21 februari a.s. en 2 inloopmomenten op 1 en 7 maart in het Dorpshuis)

De uitnodiging hiervoor is door de gemeente huis aan huis bezorgd.

 • Mochten er verder nog lokale initiatieven zijn meld dit s.v.p. dan kunnen we dat (gezamenlijk) oppakken.

Pauze 

 1. Inleiding door notaris Mr. J.A. (Jeroen) te Lindert

De notaris neemt ons mee in de nieuwe en actuele wet- en regelgeving bij

 • Samenlevingsovereenkomst/testament
 • Gemeenschap van goederen
 • Aanvaarden van een erfenis
 • Het schenkingsrecht en de daarbij behorende fiscale mogelijkheden/onmogelijkheden en
 • Het levenstestament

De voorzitter overhandigt hem na afloop een attentie bestaande uit  Dremptse produkten.

 1. Rondvraag en afsluiting

Hans Kooy:

Wat is de functie-inhoud van de gebieds-ambtenaar?

Arie Vries legt uit dat ze voor diverse uiteenlopende zaken een laagdrempelige verbinding zijn tussen de inwoners en de gemeente: waar moet je zijn / wie kan je helpen / zullen wij de kontakten leggen ?

Johan Volkers:

Vraagt een uitleg over de plannen voor de onderhouds-werkzaamheden aan de N317:

Bert Gudden licht e.e.a. globaal toe met het advies om de betreffende inspraak-avond te bezoeken.

Datum e.d. hiervoor zijn nog niet bekend.

Bennie Hakvoort:

Roept enthousiaste en (jonge) belangstellenden voor een bestuursfunctie op zich aan te melden

mede omdat er eind 2017 enkele bestuursleden aftredend zijn

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur en dankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng.

VERSLAG JAARVERGADERING 8 MAART 2016

Dorpsraad Drempt

Verslag jaarvergadering 2016

Datum: dinsdag 8 maart 2016, aanvang 20:00 uur

Locatie: Dorpshuis, Kerkstraat 89, Drempt

1. Opening

Bennie Hakvoort opent als voorzitter de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen (ongeveer 45 personen) welkom. Een bijzonder woord van welkom is er voor Marianne Besselink als nieuwe burgemeester van de gemeente Bronckhorst, Nienke Droppers als v.m. kernencontact-functionaris en Jan Ditzel als gebiedsambtenaar.

De consumpties op deze avond zijn voor rekening van de Dorpsraad.

2. Notulen ledenvergadering d.d. 15 januari 2015

De notulen van de vorige ledenvergadering worden goedgekeurd zonder op- of aanmerkingen.

3. Voorstelronde

De leden van het bestuur van de Dorpsraad worden voorgesteld aan de aanwezigen.

Burgemeester Marianne Besselink stelt zichzelf voor aan de aanwezigen en gaat in op haar voorgaande functies in den Haag en Groningen  en haar uiteindelijke keuze om te solliciteren naar de functie van burgemeester van de gemeente Bronckhorst.

De gemeente Bronckhorst staat volgens haar landelijk goed op de kaart met de nodige aandacht voor het behoud van de leefbaarheid op de langere termijn.

4. Financieel verslag 2015

Henk presenteert de cijfers over 2014 en 2015 en geeft een toelichting over de fin. bijdragen van de Dorpsraad aan diverse lokale initiatieven.

De kascommissie, bestaande uit Anton Sonneveld en Bert Mulder, hebben het financieel verslag over 2014 goedgekeurd.

De beoordeling over 2015 door de kascommissie volgt t.z.t.

De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Bert Mulder, Jan Dikker en Herman Garretsen (reserve).

In 2014 waren er 82 inwoners lid van de Dorpsraad en in 2015 is dat gestegen naar 92 leden.

5. Lopende projecten

De ontwikkelingen m.b.t. Zorg en Welzijn wordt nader toegelicht door Irene.
Wat is er in het afgelopen jaar al gerealiseerd en wat zijn de wensen/acties voor 2016.

Bibliotheek/plezier in lezen wordt toegelicht door Ine.
In de komende weken zal een flyer worden verspreid om vrijwilligers te werven t.b.v. het voorlezen en het zijn van een maatje voor iemand die zelf niet naar een bibliotheek kan gaan.

De stand van zaken m.b.t de herinrichting van het slibdepot wordt uiteengezet door Bert.
John vertelt het e.e.a. over de plannen voor de omvorming van het openbaar groen in Voor-Drempt.
Er worden 2 of 3 vrijwilligers gevraagd om zitting te nemen in de werkgroep om samen met de gemeente de plannen te concretiseren.

Het park Braamberg wordt gedeeltelijk eerder opgepakt door de gemeente in samenwerking met omwonenden.

Het hondentoilet aan de Binnenweg wordt verwijderd omdat daar geen gebruik van wordt gemaakt / nog wel 2 borden plaatsen bij het wandelpad met de eis dat de honden moeten zijn aangelijnd.

Breedband internet buitengebied.
Theo geeft uitleg over de huidige stand van zaken en vindt bij de burgemeester en LTO belangrijke medestanders om een glasvezel-netwerk aan te leggen in het buitengebied (grijze gebied) met een zo hoog mogelijke dekkingsgraad.

Han vertelt over de recente ontwikkelingen m.b.t. de sporthal in Hoog-Keppel o.a. over de ontvlechting van Zonnewater en het aantreden van een nieuw bestuur.
Het nieuwe bestuur zoekt nog extra bestuursleden en vrijwilligers om de exploitatie sluitend te krijgen.

Mochten er nog andere lokale initiatieven zijn meld dat dan bij de Dorpsraad.

6. Pauze

7. Bestuurswijzigingen

Ine Buiting neemt afscheid van het bestuur en de voorzitter bedankt haar voor de jarenlange inzet en overhandigt haar een boeket bloemen en 2 flesjes lokale wijn.

Als nieuw bestuurslid wordt Annemarie Brouwer welkom geheten en de benoeming wordt goedgekeurd door alle aanwezigen.

7. Inleiding Marianne Besselink

De burgemeester geeft uitleg over haar ervaringen m.b.t. de explosieve krimp in de regio Groningen waar in sommige dorpen de krimp varieert tussen 12% en 30%.

Vooral de basisscholen geven soms een nog hogere daling van het aantal leerlingen aan.

Hierdoor ontstaan er nieuwe ontwikkelingen zoals stedelijke kernen, centrum-dorpen met een beperkt aantal basis-voorzieningen en woondorpen.

Tevens kan het nodig zijn om b.v. in overleg met woning-coöperaties het aantal woningen te reduceren door sloop en bestaande woningen leeftijd-bestendig te maken waardoor de bewoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Tevens zal het onderhoud van woningen op peil moeten blijven om de waarde te handhaven van de betreffende en omliggende panden.

In combinatie met de beschikbaarheid van minder financiële middelen zal er een grotere betrokkenheid en meer initiatieven en meer inspanning van de bewoners worden vereist.

In de gemeente Bronckhorst en in de regio Achterhoek is al tijdig ingespeeld op de veranderende omstandigheden waardoor de bouwvolumes sterk naar beneden zijn bijgesteld  om het bouwen voor verdere leegstand te voorkomen en een evenwichtige woningmarkt te realiseren.

Na afloop van deze inleiding wordt Marianne Besselink bedankt voor haar aanwezigheid en haar kennismaking met de inwoners van Drempt.

De voorzitter overhandigt haar eveneens een boeket bloemen en 2 flessen lokale wijn.

Nienke Droppers wordt bedankt voor haar samenwerking met de Dorpsraad Drempt in de afgelopen jaren en ontvangt tevens een boeket bloemen.

7. Rondvraag en afsluiting

Gerard van Heusden:

Hoe staat het met het voortbestaan van het dorpshuis ?

Ton Plagman geeft nadere informatie over de in 2015 ingeslagen weg en de plannen voor 2016 en de daaropvolgende jaren.

Ook hier zal het nodig zijn om extra vrijwilligers te werven om de toename van de activiteiten te bemensen.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur en dankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng.

NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING VAN DORPSRAAD DREMPT OP DO. 15 JANUARI 2015

 1. Opening:
  Voorzitter Ton Plagman heet alle aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder worden de leden van het sociaal team Bronckhorst-zuid verwelkomd. Hij spreekt de verwachting uit dat dit een belangrijke avond zal gaan worden voor de mensen in Drempt met betrekking tot het onderwerp zorg.
 2. Mededelingen:
  Er wordt meegedeeld dat de koffie op rekening van het bestuur komt.
 3. Bestuursaangelegenheden:
  • Jaarverslag van de secretaris, waarbij de hoofdzaken mondeling worden toegelicht. Op de site www.dorpsraaddrempt.nl staat het volledige jaarverslag.
  • Jaarverslag van de penningmeester: ook dit verslag wordt mondeling toegelicht, waarna de kascommissie bij monde van de heer Anton Sonneveld decharge verleent aan de penningmeester. Bert Mulder is aftredend kascommissielid; Jan Dikker is zijn opvolger en Gerrie Jansen wordt als reservelid toegevoegd.
  • De aftredende leden Paul Verploegen en Johan Volkers worden bedankt voor hun inzet voor de dorpsraad in de afgelopen periode en als nieuwe leden worden aan het bestuur toegevoegd de heren: Bennie Hakvoort, Han Norder en John Thijssen.
 4. Zorg en welzijn:
  Na een korte inleiding door Ton en Paul wordt de coördinator van het sociaal team Diana Nijland aan het woord gelaten. Zij vertelt aan de hand van een powerpoint presentatie welke veranderingen er in de wetgeving m.b.t. de zorg per 1 januari 2015 zijn ingevoerd en wat dit voor gevolgen heeft voor mensen die op die zorg zijn aangewezen. Ook Daniëlle Segers verzorgt een deel van de informatie en de hoofdzaken hiervan zijn:
  • het sociaal team is dagelijks bereikbaar in het gezondheidscentrum in Hoog-Keppel aan de van Panhuysbrink. Zij zijn hét aanspreekpunt voor alle vragen over zorg, welzijn en werk. Er hoeft geen afspraak vooraf te worden gemaakt en de openingstijden zijn:
   maandag: 08.30 – 12.30 uur
   dinsdag: 17.00 – 20.00 uur
   woensdag: 13.00 – 17.00 uur
   donderdag: 13.00 – 17.00 uur
   vrijdag: 08.30 – 12.30 uur
  • vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning, begeleiding en dagbesteding.
  • 2015 is een overgangsjaar, waarin bestaande indicaties doorlopen.
  • een herindicatie moet 6 weken van tevoren worden aangevraagd.
  • voor 1 januari 2016 moeten alle indicaties opnieuw zijn ingesteld.
  • er zijn belangrijke wijzigingen in de participatiewet.
  • er wordt gestreefd naar individueel maatwerk.
  • ook in de Jeugdwet zijn belangrijke wijzigingen, waarbij de gemeente de uitvoering gaat regelen.
  • de zorg in natura en het persoonsgebonden budget zijn ook aan veranderingen onderhevig.
  • voor de huishoudelijke hulp wordt meer naar het resultaat gekeken en niet alleen naar de uren hulp.
  • ook de regeling hoge zorgkosten zijn gewijzigd.
  • de gemeente heeft gekozen voor Menzis als ziektekosten verzekering. 
 5. Rondvraag:
  • door diverse aanwezigen  wordt een beroep gedaan op de mensen in Drempt om elkaar te ondersteunen als er behoefte is aan maatschappelijke ondersteuning. De dorpsraad zal initiatieven van harte ondersteunen!
  • op de site Per Saldo staat uitvoerige informatie over de indicering.
  • de stichting welzijn ouderen is omgedoopt in stichting welzijn en heeft in het gezondheidscentrum haar vestiging.
  • de gebiedsambtenaar Helmig v.d. Kolk van de gemeente Bronckhorst geeft aan dat hij de geconstateerde problemen m.b.t. de veranderde verkeerssituatie bij de afslag Zomerweg – Veenweg bij de gemeente zal aankaarten.
 6. Sluiting:
  Voorzitter Ton Plagman bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de constructieve wijze waarop met elkaar is gediscussieerd. De leden van het sociale team worden speciaal bedankt voor de nuttige informatie die ze hebben gegeven.

Johan Volkers, secretaris.

 

Een uitgebreid verslag van het onderwerp 'zorg' wordt separaat toegevoegd aan deze notulen.

Berichten archief 2017

In januari 2018 start het Repair Café voor Drempt, Eldrik, Hummelo en Laag- en Hoog Keppel in de huiskamer van de Stichting Welzijn aan de Burg. Van Panhuysbrink 1e te Hoog Keppel.

Repair Café van Stichting Welzijn Drempt, Hummelo en KeppelHet Repair Café is een initiatief van de Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel.
Een team van enthousiaste vrijwilligers staat klaar om, samen met u, uw huisraad te repareren.  Daarmee bereiken we, dat we door het hergebruik van vaak nog goede spullen, onze afvalberg  verkleinen. De ervaring in andere plaatsen leert ons dat zo’n driekwart van de spullen en apparaten ‘opgelapt’ kan worden

Wel belangrijk om te weten: het Repair Café is niet bedoeld als gratis reparatie-mogelijkheid. De fietsenmaker en de Gouden Schaar bijvoorbeeld moeten ook hun brood verdienen! Het idee is dat u er zelf ook wat van leert. Bij fietsen, stoelen en kleding is het makkelijker om zelf mee te helpen dan bij apparatuur als magnetrons en cd-spelers. Dan kijkt u mee met het werk van de reparateur. En ze leggen graag uit hoe een apparaat werkt en wat er mis is.

Natuurlijk is er tijd voor een kopje koffie en een praatje met zowel de vrijwilligers als de andere bezoekers.

En nog even dit..

In januari 2018 volgt nadere informatie over het Repair Café op de sites van de Dorpsraden van Drempt, Hummelo en Keppel

Op 14 december om 19.30 uur is de eerste bijeenkomst van de vrijwilligers in de huiskamer van de Stichting Welzijn in Hoog Keppel.

Bent u enthousiast geworden over dit initiatief en wilt u ook vrijwilliger worden bij het Repair Café, meldt u zich dan aan bij evertjanbloemen@gmail.com.

De Stichting Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel en de Dorpsraden gaan starten met een nieuw initiatief: Repair Café.
Een aantal enthousiaste vrijwilligers gaan een keer per maand in het gezondheidscentrum in Hoog-Keppel starten met repareeerbijeenkomsten.
Voor dit Repair Café zoeken we nog een aantal handige vrijwilligers.

Repair Café van Stichting Welzijn Drempt, Hummelo en KeppelRepair Café Drempt, Hummelo & Keppel is een initiatief dat repareren promoot als alternatief voor weggooien, dat reparatiekennis wil behouden en dat – via het organiseren van repareerbijeenkomsten – de sociale cohesie wil versterken. Inwoners van de oude gemeente Drempt, Hummelo en Keppel kunnen hier naartoe komen met kapotte spullen, om die ter plaatse, samen met de aanwezige reparateurs, gratis of voor een vrijwillige bijdrage, proberen weer in orde te maken.

Repair Café Drempt Hummelo & Keppel zoekt vrijwilligers met verschillende vaardigheden om tijdens de Repair Café-bijeenkomsten aanwezig te zijn als reparatiedeskundige. Het team zoekt mensen die handig zijn met kleding/textiel, elektrische apparaten, enz.

Iedereen die het leuk vindt om zijn/haar kennis in te zetten en te delen is welkom.

Kijk voor meer informatie over het Repair Café op de landelijke Repair Café-site: www.repaircafe.org

Interesse? E-mail naar: info@swdrempthummelokeppel.nl

Locatie Repair Café:
Gezondheidscentrum
(in de huiskamer van de St. Welzijn)
Burg. Van Panhuysbrink 1e
6997 AA Hoog-Keppel

B&W DE BOER OP: GA IN GESPREK MET DE GEMEENTE OVER UW TOEKOMST IN DREMPT!
Woensdag 30 augustus is er om 20:20 uur in het Dorpshuis Drempt een bijeenkomst over de ontwikkelingen in het inwoneraantal van de gemeente Bronckhorst.
Alle inwoners van DremptHummelo en Keppel zijn uitgenodigd om op deze avond in gesprek te gaan met B&W over de toekomst van onze dorpen in een gemeente met een krimpend inwoneraantal.
Heeft u ideeën over wonen, werken, welzijn, bereikbaarheid, duurzaamheid: kom 30 augustus naar het Dorpshuis en praat mee!
Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Bronckhorst of in de informatiebrochure “Bronckhorst Quickscan”.
Wanneer u 30 augustus niet naar deze bijeenkomst kunt komen, maar u heeft wilt wel graag reageren dan is er op de website van de gemeente Bronckhorst een reactieformulier dat u kunt invullen.
22/08 PORTAALBORDEN

MELDEN VAN EEN EVENEMENT OF ACTIVITEIT VIA DE PORTAALBORDEN DREMPT

portaalborden DremptDe 4 portaalborden bij Achter-Drempt en Voor-Drempt springen meteen in het oog.
Mocht je, als niet commerciële instelling, een melding willen maken ven een evenement of activiteit, dan kun je voor de belettering van de platen rechtstreeks contact opnemen met:

Opmerkers B.V.
Edisonstraat 60
7006 RE Doetinchem
Telefoon: 088-0442222
email: info@opmerkers.nl
contactpersoon: Bas Pelgrom

Uitsluitend de kosten voor de belettering van de vier platen worden dan rechtstreeks door Opmerkers aan de betreffende opdrachtgever in rekening gebracht.

 

De Dorpsraad zorgt dat de kosten beperkt kunnen blijven:
De vier portaalborden bij de toegang tot de kernen van Drempt zijn eigendom van de gemeente Bronckhorst,
maar de kosten voor het jaarlijkse onderhoud worden gedragen door de Dorpsraad Drempt.
Het aanbrengen en nadien verwijderen van de platen in de 4 portaalborden
zal worden uitgevoerd door vrijwilligers uit het bestuur van de Dorpsraad Drempt.

een van de bankjes geplaatst door de Dorpsraad DremptDe gemeente Bronckhorst heeft op initiatief van de Dorpsraad Drempt 2 bankjes geplaatst in Drempt. Er staat een bankje staat op de kruising Zomerweg – Strengsche Veld, en er staat een bankje op de H.Remmelinkweg, bij het moeras.

De bankjes nodigen uit om samen met buurtgenoten te gaan zitten op een mooie zomeravond. Of fietsers en wandelaars die even willen uitrusten en genieten van ons mooie Drempt.

Dorpsraad Drempt wil op meer plekken bankjes laten plaatsen, als u een mooi plekje weet, laat het ons weten. Dan zullen wij kijken of het te realiseren is.

TERUGBLIK INFORMATIEAVOND OMVORMING OPENBARE RUIMTE VOOR-DREMPT

Dinsdag 21 februari was er in het Dorpshuis een door de gemeente georganiseerde informatie avond over de reconstructie en omvorming van de openbare ruimte in Voor-Drempt. Tijdens deze drukbezochte avond werden de volgende onderwerpen behandeld:
 • Reconstructie Riolering
 • Afvoer hemelwater
 • Reconstructie en omvorming openbaar groen
 • Aanpassen wegbeeld van enkele wegen
 • Aanpassing en omvorming speelplekken
Op deze informatieavond heeft de gemeente aan de hand van overzichtstekeningen, plattegronden en foto’s uitleg gegeven over de plannen en de planning rondom deze onderwerpen. Deze tekeningen zijn ook terug te vinden op de website van de gemeente: https://www.bronckhorst.nl/home/plannen-en-projecten_45329/item/reconstructie-openbare-ruimte-voor-drempt_97228.html herinrichting openbare ruimte Voor-DremptAls u niet in de gelegenheid bent geweest om bij deze  informatieavond aanwezig te zijn kunt u ook 1 van de twee inloopmomenten bezoeken. Tijdens deze inloopmomenten zijn de plannen te bekijken en zijn er mensen aanwezig om uitleg te geven en/of vragen te beantwoorden. Tevens kunt u daar via een reactieformulier een voorstel voor wijziging, verbetering of participatie indienen. Deze inloopmomenten zijn in het Dorpshuis Drempt op:
 • woensdag 1 maart van 16.00 uur tot 20.00 uur
 • dinsdag 7 maart zijn van 16.00 uur tot 20.00 uur

Eind 2015 is de Hessenhal overgegaan van de Stichting Zonnewater naar een nieuw bestuur dat gevormd wordt door een aantal enthousiaste vrijwilligers.

De exploitatie van de sporthal door de stichting Zonnewater draaide namelijk met verlies waardoor sluiting binnen een aantal jaren onvermijdelijk zou worden.

In overleg met de dorpsraden van Drempt, Hummelo en Keppel zijn enthousiaste vrijwilligers opgestaan om een nieuw bestuur te vormen die de exploitatie overnam. Want …. zo’n voorziening voor onze kernen willen we niet zo maar verloren laten gaan.

Het blijkt dat alle werkzaamheden voor het beheren en exploiteren van de hal niet alleen door de bestuursleden kunnen worden verricht.  En dat, om de kosten in de hand te houden, ook een beroep gedaan moet worden op vrijwilligers.

Het bestuur van de Hessenhal is nu samen met de gebruikers en de dorpsraden een plan aan het uitwerken om de hal zo lang mogelijk open te kunnen houden.

De inzet van vrijwilligers zal evenwel nodig blijven.

Daarom: bent u handig met de handen, vind u het leuk om iets in de horeca te doen, of doet u liever iets administratiefs of bestuurlijks, kortom: als u zich in wil zetten voor de Hessenhal, bel even, of mail aan bij het bestuur. Dan gaan we samen aan de slag.

Het telefoonnummer is (0314) 38 10 85, het mailadres info@hessenhal.nl

OPENBARE JAARVERGADERING DORPSRAAD DREMPT

Uitnodiging

Datum: donderdag 9 februari 2017

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Dorpshuis Drempt

Mr. J.A. (Jeroen) te Lindert komt ons informeren over actuele notariële zaken

Mr. J.A. (Jeroen) te Lindert zal ons, in begrijpelijke taal, informeren over actuele notariële zaken zoals

 • Samenlevings-overeenkomsten
 • Gemeenschap van goederen
 • Aankoop eerste woning
 • Aanvaarden erfenis
 • Belastingvrij schenken en
 • Het levenstestament

Wij als Dorpsraad Drempt zullen u inzicht geven in wat ons bezighoudt zoals:

 • Omvorming openbaar groen en reconstructie Voor-Drempt
 • Zorg en welzijn in onze regio
 • Herinrichting slibdepot
 • Plezier in lezen
 • Glasvezelaanleg voor het buitengebied
 • Sporthal Hoog-Keppel

Kom ook!

Iedereen is welkom op deze bijeenkomst

Open de Uitnodiging

Berichten archief 2016

KENT U ONZE GEBIEDSAMBTENAREN AL?

De gebiedsambtenaren helpen, in naam van de gemeente, de inwoners van Bronckhorst bij het ontwikkelen en uitvoeren van goede ideeën. Dit kan van alles zijn, zoals het organiseren van alleenstaanden-avonden tot het inrichten van een hondenuitlaatveldje. De gebiedsambtenaren zijn als het ware de schakel tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente. De gebiedsambtenaar kan u de weg wijzen naar geschikte locaties, mogelijke samenwerkingspartners, financieringsmogelijkheden etc.

• Heeft u ideeën om onze woonomgeving nog fijner te maken?

• Heeft u iemand nodig om mee te denken over het organiseren van een activiteit?

• Wilt u weten of u met uw idee kunt aanhaken bij een andere organisatie?

Vraag het gerust aan onze gebiedsambtenaren:

Arie de Vries gebiedsambtenaar Bronckhorst

Arie Vries

T: 0575-750343

M: 06-13251954

E: a.vries@bronckhorst.nl

Jan Ditzel gebiedsambtenaar Bronckhorst

Jan Ditzel

T: 0575-750370

M: 06-12691076

E: j.ditzel@bronckhorst.nl

Huurt u een woning van Sité Woondiensten?

Wilt u graag meepraten over zaken waar huurders mee te maken krijgen?

Dan is dit uw kans: bewonersvereniging Siverder zoekt leden en bestuursleden die mee willen praten over het beleid van Sité.

Siverder volgt de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van huren. Als huurder kunt u laten weten waar u het niet mee eens bent, door u aan te sluiten bij bewonersvereniging Siverder. Siverder komt op voor uw belangen als huurder van Sité.

Lid worden van Siverder kan via de website: http://siverder.nl/lid-worden/.

Siverder verwelkomt u niet alleen als lid, maar is ook op zoek naar nieuwe bestuursleden. Als bestuurslid behartigt u de belangen van huurders in de gemeente Bronckhorst. Lijkt het u leuk om uw mening te geven over actuele zaken en iets te betekenen voor uw medehuurders steek dan eens uw licht op bij het bestuur van Siverder: http://siverder.nl/even-voorstellen/.

Website Siverder: http://www.siverder.nl

UITNODIGING

Inloopavond N317 Drempt-Doetinchem

De provincie Gelderland voerde afgelopen jaar samen met de gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem een trajectverkenning uit voor de N317, de provinciale weg tussen Drempt en Doetinchem. Het resultaat van deze verkenning willen wij graag met u delen. Het blijkt namelijk goed mogelijk om met een aantal gerichte maatregelen de weg op te knappen en daarnaast ook de verkeersveiligheid te verbeteren. Op maandag 11 april 2016 organiseren we om 19.00 uur een inloopbijeenkomst.

Datum: maandag 11 april 2016
Aanvang: 19.00 uur - 21.00 uur
Locatie: De Gouden Leeuw, Rijksweg 91, 6998 AC Laag-Keppel

Inloopbijeenkomst

Het voorlopig ontwerp van de weg, de planning en het vervolgproces zijn die avond onderwerp van gesprek. Medewerkers van de provincie en genoemde gemeenten zijn aanwezig om een toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden.

Meer informatie

Voor vragen met betrekking tot de inloopbijeenkomst kunt u op werkdagen contact opnemen met de projectsecretaris dhr. J. (Jan) van de Wouw van de provincie Gelderland, (026) 359 84 91 of per e-mail: j.vand.wouw@gelderland.nl.

provincie Gelderland

BURGEMEESTER MARIANNE BESSELINK KOMT BUURT MAKEN MET ALLE BEWONERS VAN DREMPT!

Burgemeester van Bronckhorst Marianne Besselink

 

Dorpsraad Drempt gaat onze nieuwe burgemeester Marianne Besselink als gast ontvangen!

Wilt u haar ontmoeten, dat kan tijdens de openbare ledenvergadering van de Dorpsraad Drempt.

Datum: 8 maart 2016

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Dorpshuis Drempt

Dan vertellen we haar en u bij welke projecten, die belangrijk zijn voor onze leefbaarheid, de Dorpsraad Drempt betrokken is.

Berichten archief 2015

DORPSRAAD DREMPT EN PELGROM HUMMELO B.V. SPONSOREN GRASMACHINE T.B.V. DORPSHUIS DREMPT

grasmaaier voor dorpshuisBegin 2014 is aan de Kerkstraat in Drempt het nieuwe Dorpshuis in gebruik genomen en sinds begin dit jaar wordt er meer met vrijwilligers gewerkt om de exploitatie rond te krijgen.

Ook voor het onderhoud van het buitenterrein bij dit nieuwe Dorpshuis zijn sindsdien een viertal vrijwilligers actief. Voor het gewone onderhoudswerk beschikken de vrijwilligers zelf wel over de benodigde gereedschappen maar het gesleep met en het gebruik van een kleine prive grasmachine was toch wel een probleem. Vandaar dat de Dorpsraad Drempt en landbouwmechanisatiebedrijf Pelgrom b.v. uit Hummelo de handen ineen hebben geslagen en samen naar een oplossing hebben gezocht.

Afgelopen vrijdag werd door Bennie Hakvoort, als voorzitter van de Dorpsraad Drempt, en Mark Pelgrom van het gelijknamige landbouwmechanisatie bedrijf een nieuwe professionele grasmachine aangeboden aan het bestuur en de vrijwilligers van het Dorpshuis. BeMuCo stelde daarbij de benodigde brandstof beschikbaar.

Op de foto van links naar rechts:
Mark Pelgrom van Landbouwmechanisatie bedrijf Pelgrom b.v. te Hummelo, Bert Mulder namens het bestuur van het Dorpshuis Drempt en Bennie Hakvoort als voorzitter van de Dorpsraad Drempt

WISSELING VOORZITTERSCHAP

wisseling voorzitterschap Dorpsraad Drempt Overdacht voorzitterschap Dorpsraad Drempt. Van Ton Plagman (li) naar Bennie Hakvoort (re). Met dank voor zijn grote betrokkenheid gedurende vele jaren als voorzitter van onze dorpsraad nam Ton Plagman afscheid en droeg hij het stokje over aan Bennie Hakvoort. We wensen Bennie alle succes toe.
Deze pagina delen met je vrienden ...