Inloopavond projectplan voormalig slibdepot

Waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland organiseren op dinsdag 27 augustus een inloopavond voor omwonenden en geïnteresseerden voor het ontwerp projectplan ‘EVZ Oude IJssel stapsteen rietzanger DOP Drempt’. Dit ontwerp projectplan voor de herinrichting van het voormalig slibdepot is ook al online te bekijken.

logo Waterschap Rijn en IJssel
logo provincie Gelderland

Waterschap Rijn en IJssel werkt onder meer samen met omwonenden, gemeente Bronckhorst, gemeente Doesburg, Provincie Gelderland, Dorpsraad Drempt en gebiedspartijen om een natuurstapsteen te creëren op en rond het voormalig baggerdepot in Drempt.

 

Gat van Wijdorp

Waterschap Rijn en IJssel kocht eind vorige eeuw de voormalige ontgrondingsplas – in de volksmond ‘het gat van Wijdorp’ – en de naast gelegen landbouwpercelen om de vervuilde baggerspecie uit de Oude IJssel te bewerken en te bergen in een definitieve opslag plaats (DOP).

Om deze opslagplaats verder te vullen (met slib uit de nieuwe haven in Zutphen) en te exploiteren is de vergunning en kadastrale ondergrond met bijbehorend werkterrein later overgedragen aan Depot Drempt BV. Voorwaarde hierbij was dat de ondergrond na afwerking weer werd terug geleverd, om beschikbaar te blijven voor het realiseren van natuurdoelstellingen.

 

Natte ecologische verbindingszone

In 2005 werd het inrichtingsplan ‘Oude IJssel traject Doesburg – Doetinchem’ vastgesteld. Het waterschap leidt de uitvoering van het plan EVZ Oude IJssel. Hiermee is een gebied van ca. 33 ha van het Gelders Natuur Netwerk van de Provincie gemoeid. DOP Drempt werd daarbij opgenomen voor het realiseren van een grote natte ecologische stapsteen conform het model ‘Rietzanger’.

 

Werkzaamheden met weinig overlast

In het projectgebied zullen o.a. bestaande watergangen breder en dieper worden gemaakt, een nieuwe stuw en een brede dras oever in de kwelsloot worden gerealiseerd. In de meander van de Oude IJssel wordt een dam met stuw aangelegd. Verder wil men watergangen voor afwatering richting kwelsloot realiseren en de lage delen op de agrarische percelen ophogen.

De overlast voor de omgeving tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal zich beperken tot hinder zoals geluid en stof. Dit als gevolg van het uitvoeren van grondwerk en het transport van grond en materialen. Werkzaamheden vinden niet in de directe omgeving van woningen plaats.

 

Aanleg wandelpad en vogelkijkpunt

De maatregelen beperken waterschaarste in het gebied, maar voorkomen ook wateroverlast voor de aanliggende landbouwgronden. De natuurkwaliteit van de ecologisch zone wordt verhoogd. En tenslotte levert het een bijdrage aan de maatschappelijk functies. De natuurbeleving van het gebied wordt namelijk nog eens verhoogd door de aanleg van een wandelpad en vogelkijkpunt.

De start van de uitvoering staat gepland voor oktober 2019. De uitvoering van de maatregelen moet uiterlijk 1 januari 2020 gereed zijn.

 

Informatie online en inloopavond

Het ontwerp projectplan Waterwet ‘EVZ Oude IJssel stapsteen rietzanger DOP Drempt’ en de bijlagen zijn te raadplegen op de website zoek.officielebekendmakingen.nl. Of download direct het projectplan en de inrichtingstekening.

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet ‘EVZ Oude IJssel stapsteen rietzanger DOP Drempt’ kunt u terecht bij de projectleider de heer J. (Jaco) van Langen (tel. 0314 -369 369, e-mail j.vanlangen@wrij.nl). De projectleider kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

De inloopavond wordt gehouden op dinsdag 27 augustus in het Dorpshuis aan de Kerkstraat 89 in Voor-Drempt. Tussen 19:00 en 21:00 uur kunt u hier het plan bekijken en uitleg krijgen over de verschillende onderdelen van dit project. U kunt hier terecht met uw vragen en opmerkingen over het ontwerp en toekomstige inrichting.

 

slibdepot Drempt

 


Verklaring begrippen en afkortingen

EVZ – Ecologische Verbindingszone

Een ecologische verbindingszone is een verbinding tussen natuurgebieden (met nieuwe of herstelde natuur) die deel uitmaken van een samenhangend netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden. Het vormt een belangrijk onderdeel van het natuurbeleid. Streven is de biodiversiteit ten minste te stabiliseren en dus verdere achteruitgang tegen te gaan. Ecologische verbindingszones worden aangelegd om het verplaatsen van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken.

Natuurstapsteen

Dieren en planten maken gebruik van natuurgebieden als zijn het stapstenen om van de ene plek naar de andere te verhuizen. Deze natuurstapstenen zijn zeer belangrijk voor de toekomst vanwege de veranderingen in het milieu en klimaat. Veel soorten moeten zich bijvoorbeeld noodgedwongen richting het noorden verplaatsen, daar waar het voor hen nog koel genoeg is om te overleven. Deze verhuizing wordt nu vaak bemoeilijkt door belemmeringen in het landschap die door de mens worden veroorzaakt. Onder andere wegen, bebouwing en intensief landbouwgebied zijn voor vele soorten (nagenoeg) onoverbrugbare barrières. Deze gebieden moeten daarom zoveel mogelijk beschermd worden en ook nieuwe ecologische zones inrichten is wenselijk om de biodiversiteit te kunnen behouden.

Stapsteen Rietzanger

De Oude IJssel is door de provincie Gelderland aangewezen als een natte ecologische verbindingszone (EVZ). Tussen Ulft en Doesburg zijn of worden natuurstapstenen ingericht conform model Winde en model Rietzanger. Model Winde dient vooral als paaiplaats voor vissen.

Stapstenen conform model Rietzanger worden zo ingericht dat ze geschikt zijn voor rietvogels – zoals de Karekiet, Rietzanger en Rietgors – en voor watergebonden soorten zoals bijzondere libellensoorten en de ijsvogel.

DOP – Definitieve Opslag Plaats

In dit geval is de bestaande ontgrondingsplas (en naastgelegen delen) gebruikt als definitieve plek voor het opslaan van de baggerspecie (slib) uit de Oude IJssel.

Waterwet

De Waterwet is per 2009 in werking getreden. Deze wetgeving is een samenvoeging van oudere waterbeheerwetten en regeling bodembescherming voor waterbodems. De Waterwet bevat richtlijnen voor waterkering, waterkwaliteit, waterverontreiniging en waterhuishouding.

 


 

Berichten over het slibdepot uit andere media:

 

 

Deze pagina delen met je vrienden ...