Dorpsraad Project Energietransitie

Project Energietransitie

zonnepanelen en windturbines

Afwegingskader duurzame energie
(windmolens en zonnepanelen)

 :
 :
De gemeente Doesburg is een afwegingskader duurzame energie aan het opstellen, waarbij sprake is van mogelijke locaties voor windmolens grenzend aan Achter-Drempt. In de opgerichte werkgroep zijn ook leden van Dorpsraad Drempt vertegenwoordigd.

Het gaat om een lokaal afwegingskader, waarbij de gemeente extra voorwaarden kan stellen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad van Doesburg. Het afwegingskader betreft ook zonnepanelen/-velden.

Ook de gemeente Bronckhorst heeft een afwegingskader opgesteld.

Samenvatting Beleidskader voor windenergie Gemeente Bronckhorst

de lokale spelregels

Op 5 juli 2021 zijn in de gemeenteraad van Bronckhorst de lokale spelregels voor windenergie vastgesteld met het "Bronckhorster beleidskader voor windenergie". Het beleidskader is terug te vinden op de pagina Windenergie op de website van de gemeente.

  • In het kader staan de lokale voorwaarden rond participatie, gezondheid en landschap beschreven. Spelregels zijn eisen aan de maximale tiphoogte van windmolens (150 meter), de afstand tot dorpen, lokaal eigenaarschap en maatwerk voor omwonenden van een eventueel windpark.
  • Het gebied Eldrik is aangewezen als eventueel toekomstig potentie-gebied voor windenergie. Alle andere gebieden in de gemeente zijn uitgesloten van windmolens met een ashoogte groter dan 25 meter.
  • Tot minimaal 2024 verleent Bronckhorst geen medewerking aan wind initiatieven.
  • Naast het vaststellen van het beleidskader roept de raad op om maximaal in te blijven zetten op stimulering van energiebesparing en zonnepanelen op het dak.

Energietransitie gemeente Doesburg / opstellen afwegingskader

de stand van zaken (door Annemarie Brouwer - bestuurslid Dorpsraad Drempt)

Net als de gemeente Bronckhorst zijn onze buurgemeentes ook bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden voor de energietransitie. Dat geld ook voor onze naaste buur, de gemeente Doesburg. Zij hebben daarvoor een routekaart opgesteld: Routekaart Gemeente Doesburg.
In 2020 heeft de gemeente Doesburg onderzocht waar in de gemeente ruimte is om duurzame energie op te wekken met windmolens en zonnevelden.
Dit rapport is terug te vinden op de website van de gemeente Doesburg: Rapport ‘Haalbaarheid windenergie in Doesburg’.

Uit dit rapport blijkt dat er binnen de gemeentegrenzen van Doesburg niet veel locaties geschikt zijn voor grootschalige zonnevelden of windenergieprojecten. Voor de windenergieprojecten zijn 6 locaties qua ruimte geschikt om windmolens te plaatsen. Nadat gekeken is waar er eventueel ruimte is voor zonnevelden en windmolens moet nu worden vastgesteld welke aspecten nog meer van belang zijn om af te wegen of er windmolens en zonnevelden op de locatie mogen worden geplaatst en zo ja, onder welke voorwaarden. De gemeente Doesburg wil deze afwegingen afstemmen met zoveel mogelijk belanghebbenden en heeft daarvoor wijkraden, buurtorganisaties, dorpsraden van omringende dorpen, omwonenden en andere belanghebbende organisaties benaderd om deel te nemen aan een werkgroep die zich gaat buigen over deze voorwaarden. Dit moet leiden tot een afwegingskader, die door de raad van de gemeente Doesburg moet worden goedgekeurd.

Alle 6 locaties waar windmolens mogelijk zijn liggen in de buurt van Voor- of Achter Drempt. In september 2020 is de Dorpsraad Drempt door de gemeente Doesburg benaderd om namens de inwoners van Drempt aan te sluiten bij de werkgroep. Vanuit de Dorpsraad zijn Hans van den End en Annemarie Brouwer aangesloten. Op deze manier blijven wij geïnformeerd en kunnen wij het belang van het dorp Drempt en de leefbaarheid verdedigen.
Naast bestuursleden van de dorpsraad zijn er nog enkele inwoners uit het buitengebied van Achter Drempt gevraagd om deel te nemen aan de werkgroep. Verder bestaat de werkgroep uit vertegenwoordigers van Stichting Buurtschap Noord Oost, LTO Achterhoek, Energiecoöperatie DoesWatt en belanghebbenden en aanwonenden op persoonlijke titel.

Meer informatie over de Routekaart van de gemeente Doesburg en het afwegingskader is hier te vinden: afwegingskader.
Meer informatie over de werkgroep: werkgroep aan de slag.

Er zijn inmiddels een aantal online bijeenkomsten geweest met de leden van de werkgroep. De werkgroep heeft de gemeente Doesburg ervan weten te overtuigen dat de oorspronkelijke planning voor het opstellen van het afwegingskader te optimistisch was. Vooral omdat het, vanwege Corona, lastig is om iedereen goed te informeren over wat er allemaal speelt.
De werkgroep heeft ook vastgesteld dat er te weinig informatie is over wat de inwoners en omwonenden belangrijk vinden. De gemeente Doesburg heeft daarom een bureau in de hand genomen om binnen de gemeente Doesburg en bij direct aanwonenden informatie op te halen door middel van een enquete. De enquête is in samenspraak met de werkgroep opgesteld en inmiddels rondgestuurd en zal binnenkort worden opgehaald.

Daarnaast gaat de gemeente Doesburg met een aantal belanghebbenden rond de tafel voor een interview. Dorpsraad Drempt heeft voorgesteld om hiervoor ook een groep dorpsbewoners uit Achter Drempt uit te nodigen, zodat ook zij hun ideeën en mening met de gemeente Doesburg kunnen delen.

Met de informatie uit de enquête en de gesprekken zal de werkgroep verder gaan met het opstellen van een afwegingskader.

Als Dorpsraad houden wij de vinger aan de pols bij de gemeente Doesburg en houden jullie via de website op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
De laatste ontwikkeling binnen de Dorpsraad Drempt is dat Jeroen Bremer de opvolger zal zijn van Hans van den End als lid van de werkgroep Afwegingskader gemeente Doesburg.

Deze pagina delen met je vrienden ...