Dorpsraad Archief

 

 

Wil je weten waar de Dorpsraad Drempt zich de afgelopen jaren mee heeft beziggehouden?

Lees dan hier onze verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen.

Archief

VERSLAG JAARVERGADERING 28-04-2021

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 28 april 2021

Dorpsraad Drempt

Verslag ledenvergadering 2021

Datum: woensdag 28 april 2021, aanvang 20:00 uur

De vergadering vindt digitaal plaats via Teams

 

Deelnemers aan de vergadering:
het bestuur van de Dorpsraad, vier kandidaat-bestuursleden, overige leden, gebiedswethouder Willem Buunk en gebiedsambtenaar Willy Toonk.

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder gebiedswethouder Willem Buunk en gebiedsambtenaar Willy Toonk.
Hij memoreert dat de eerste corona-maatregelen kort na de vorige ledenvergadering en zijn start als voorzitter van kracht werden. Dit beperkte het afgelopen jaar helaas de mogelijkheden tot contact met bewoners en instanties en maakt nu ook een digitale vergadering noodzakelijk.
De voorzitter meldt dat er geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om op voorhand vragen of opmerkingen kenbaar te maken en neemt vervolgens de ‘spelregels’ voor vergaderen via Teams door.

2. Bestuur Dorpsraad Drempt

De leden van het huidige bestuur van de Dorpsraad worden voorgesteld: Jeroen Bremer (voorzitter), Magda Bronkhorst (secretaris), Henk Barends (penningmeester), Annemarie Brouwer, Hans van den End en Bert Mulder. Henk Barends, Magda Bronkhorst en Hans van den End treden heden af. De voorzitter bedankt hun voor hun inzet en zegt toe dat op een later moment aandacht zal worden besteed aan hun afscheid.
Kandidaat-bestuursleden zijn Carla Snelder, Peter van Ruitenbeek, Peter Koert en Henk Gosselink. Op verzoek vertellen zij kort iets over hun achtergrond en hun motivatie om bestuurslid van de Dorpsraad te willen worden. Vervolgens worden zij alle vier met algemene stemmen gekozen als lid van het bestuur.

Nieuwe samenstelling van het bestuur van de Dorpsraad Drempt: Jeroen Bremer (voorzitter), Peter Koert (secretaris), Henk Gosselink (penningmeester), Annemarie Brouwer, Bert Mulder, Carla Snelder en Peter van Ruitenbeek.

3. Verslag ledenvergadering d.d. 12 februari 2020

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, met dank aan de opsteller.

4. Financieel verslag 2020

Vanwege problemen met de verbinding blijkt penningmeester Henk Barends niet in staat om een toelichting te geven op het financieel verslag 2020.
Besloten wordt om het financieel verslag te mailen aan de deelnemers aan de vergadering zodat men desgewenst alsnog vragen en/of opmerkingen kenbaar kan maken. De penningmeester zal hierop dan per mail reageren.
De kascommissie, bestaande uit Dineke Pelgrom en Jan Maalderink heeft het financieel verslag over 2020 akkoord bevonden en geadviseerd décharge te verlenen.
De kascommissie voor het financieel verslag 2021 zal bestaan uit Jan Maalderink en Arno Julsing. Hans Kooij biedt aan dan reserve te zijn. De kascommissie voor het financieel verslag 2022 zal dus bestaan uit Arno Julsing en Hans Kooij.

5. Terugblik en vooruitblik

De voorzitter geeft aan de hand van een powerpoint-presentatie een blik op de activiteiten van de Dorpsraad.
Onder meer komt aan de orde:

Verkeersproblematiek

Bert Mulder, namens de Dorpsraad betrokken bij de verkeerswerkgroep, geeft een toelichting. Tijdens de vorige ledenvergadering werd door leden aandacht gevraagd voor de problemen met het verkeer op de Zomerweg in Achter-Drempt en de Kerkstraat in Voor-Drempt. Een aantal aanwezigen nam het initiatief om een werkgroep te vormen met als doel de problemen te inventariseren en naar oplossingen te zoeken. In Achter-Drempt was al een werkgroep actief en na verloop van tijd zijn beide werkgroepen samengegaan. Inmiddels zijn er verschillende constructieve gesprekken geweest met de gemeente die de problematiek onderkent. Ook de provincie wordt betrokken. Kort geleden heeft de gemeente besloten tot de aanleg van rode fietsstroken op de Zomerweg.
Er zullen tellingen en metingen plaatsvinden en de werkgroep bereidt een enquête voor onder bewoners van de Zomerweg en de Kerkstraat om de problemen aldaar beter in kaart te brengen. Doel is te komen tot een algeheel verkeersplan dat bijdraagt aan de leefbaarheid in Drempt. De voorzitter benadrukt dat het dus iedereen aangaat en dat alle aanwonenden die het betreft geïnformeerd en betrokken moeten worden. Ook moet er gekeken worden naar de effecten op de omliggende straten. Uiteindelijke zal de gemeente bepalen hoe een en ander vorm krijgt. Hopelijk zal het op niet al te lange termijn mogelijk zal zijn een fysieke bijeenkomst te organiseren om de inwoners te informeren.
Vanuit de deelnemers aan de vergadering komen diverse suggesties voor maatregelen die zouden kunnen bijdragen aan de oplossing van de de verkeersproblemen.

De Dorpsraad wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op verkeersgebied in Laag-Keppel en blijft alert op eventuele gevolgen voor het verkeer in Drempt.

Energietransitie

Kort na de zomervakantie werd de Dorpsraad overvallen door de plannen van de gemeente Doesburg voor het opstellen van een afwegingskader duurzame energie waarbij sprake was van mogelijke locaties voor windmolens grenzend aan Achter-Drempt. De voorzitter heeft deelgenomen aan een inspraakavond van de gemeente Doesburg en inmiddels wordt de Dorpsraad in de werkgroep die het afwegingskader gaat opstellen, vertegenwoordigd door Annemarie Brouwer en Hans van den End. Ook twee inwoners van Achter-Drempt maken deel uit van de werkgroep.
Annemarie Brouwer licht toe dat het gaat om mogelijke locaties. De vraag is om mee te denken over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om windmolens te mogen plaatsen. Het gaat om een lokaal afwegingskader, waarbij de gemeente extra voorwaarden kan stellen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad van Doesburg. Hans van den End vult aan dat het afwegingskader ook zonnepanelen/-velden betreft.
Peter van Ruitenbeek houdt namens de Dorpsraad de ontwikkelingen op dit gebied in de gemeente Bronckhorst in de gaten en heeft deelgenomen aan gesprekken daarover.
De gemeente heeft een enquête gehouden onder de inwoners (slechts 17 reacties uit Drempt!) waaruit is gebleken dat men in het algemeen positief staat tegenover de energietransitie, maar negatief tegenover windenergie. Aanbevelingen zijn om duidelijke, uitgebreide voorwaarden te stellen en ook alternatieven te onderzoeken.
De gemeente Bronckhorst gaat ook een afwegingskader opstellen. Naar verwachting zal de gemeenteraad hierover op 1 juli a.s. een besluit nemen.

Woningen voor starters

Carla Snelder vertelt dat afgelopen zomer een aantal mensen uit Achter-Drempt, geconfronteerd met het probleem van jongeren om aan een woning in (Achter)-Drempt te komen, het initiatief heeft genomen om nader te verkennen wat de mogelijkheden zijn. Er is geïnventariseerd hoeveel jongeren interesse hebben (19) en op welke termijn (variërend van snel tot over 3-5 jaar). De voorkeur van de jongeren gaat uit naar een koopwoning. Er is o.a. gesproken met een architectenbureau uit Steenderen dat een project van jongeren heeft begeleid in Toldijk, met woningcorporatie Sité en met de gemeente. De gemeente geeft aan dat om aan de slag te kunnen van belang is dat de werkelijke interesse duidelijk is en dat er een locatie beschikbaar moet zijn.
Wethouder Buunk waardeert het zeer dat de vraag naar woningen voor jongeren in kaart gebracht wordt. Plannen kunnen nl. alleen ontwikkeld worden op een aantoonbare vraag. Hij attendeert erop dat het woonbeleid momenteel wordt geactualiseerd. Er wordt niet meer uitgegaan van krimp. Een deelnemer aan de vergadering stelt dat de gemeente geen actief grondbeleid voert. De wethouder legt uit dat er sprake is van een faciliterend grondbeleid. Er wordt wel actief aangekocht als het nodig is, waarbij voorstellen worden getoetst op de werkelijke vraag.
Een deelnemer aan de vergadering maakt van de gelegenheid gebruik om bij de wethouder te informeren naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een industrieterrein bij Drempt. De wethouder vindt het een interessante suggestie en geeft aan hoe gekeken wordt wat er mogelijk is en dat er ‘spelregels’ worden ontwikkeld in de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente. Hij attendeert op de site van Achterhoek Ambassadeurs (8RHK).
De voorzitter stelt voor om een bijeenkomst te organiseren om over dit onderwerp nader te discussiëren. De wethouder is graag bereid daaraan deel te nemen.

Overige onderwerpen

   • Bloembollenactie
    Initiatief van bewoners aan het begin van de Kerkstraat om de entree van Drempt op te fleuren met voorjaarsbloeiers. De Dorpsraad heeft hun verzoek om een financiële bijdrage voor de aanschaf van bloembollen graag gehonoreerd. Vervolgens is ook bijgedragen aan bloembollen voor park de Braamberg en basisschool de Klimtoren.
   • Omgevingsvisie gemeente Bronckhorst
    Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie van de gemeente Bronckhorst door deelname aan gesprekken en een enquête. De gemeente werkt aan een omgevingsvisie met het oog op de invoering in 2022 van de Omgevingswet, een wet die de regels voor ruimtelijke ontwikkeling moet versimpelen. Wethouder Buunk, o.a. portefeuillehouder omgevingsvisie, attendeert in dit kader op #Bronckhorst2035.
   • Kranslegging tijdens Dodenherdenking
    In 2020 was het 75 jaar geleden dat een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. In dat kader hebben de dorpsraden van Hummelo, Keppel&Eldrik en Drempt op 4 mei 2020 gezamenlijk kransen gelegd bij de oorlogsgraven op de begraafplaats in Hummelo en bij het oorlogsmonument in HoogKeppel.
   • Geluidsoverlast speeltuin Braamberg
    De Dorpsraad heeft bemiddeld bij geluidsoverlast die door bewoners van de Braambergseweg ervaren werd van spelende kinderen in speeltuin de Braamberg. Dit heeft erin geresulteerd dat Paul Koopman, jongerenwerker bij de gemeente, in de zomer wekelijks in de speeltuin aan de slag ging. Er zijn geen klachten meer vernomen.
   • Speelterrein Binnenweg
    De Dorpsraad houdt contact met de gemeente over de afronding van de inrichting van het speelterrein. Het idee voor het organiseren van een feestelijke opening bestaat nog steeds. Afwachten tot de corona-maatregelen zodanig versoepeld zijn dat zoiets mogelijk is.
   • Kennismaking gebiedswethouder Willem Buunk
    Willem Buunk is Paul Hofman, die inmiddels zelf in Drempt woont, opgevolgd als gebiedswethouder voor o.a. Drempt. Tijdens een bestuursvergadering hebben de Dorpsraad en de wethouder met elkaar kennisgemaakt.
   • Stand van zaken sloop/nieuwbouw woningen Sité
    Sité heeft laten weten dat de gemeente wil meewerken aan het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van 37 duurzame, levensloopgeschikte woningen. Binnenkort komt het plan ter inzage en kunnen eventuele bezwaren worden ingediend. De hoop is dat de vergunning eind augustus 2021 definitief is, waarna met de sloop en nieuwbouw kan worden begonnen.
    Een deelnemer aan de vergadering plaatst vraagtekens bij de wijze waarop woningen worden toegewezen. Wethouder Buunk meldt dat deze problematiek op de agenda staat bij de gemeente en dat hij de kwestie nog eens onder de aandacht zal brengen van de met wonen belaste wethouder.
   • Wandelpaden slibdepot
    De Dorpsraad houdt een vinger aan de pols m.b.t. de aanleg van wandelpaden op het terrein rond het voormalige slibdepot. Een en ander vordert erg traag, maar er is wel enige beweging.
   • Flyer Dorpsraad
    Recent is, in samenwerking met Ceciel Bremer, een flyer ontworpen met informatie over de Dorpsraad Drempt. Binnenkort zal deze huis aan huis verspreid worden om meer bekendheid te geven aan het bestaan en de activiteiten van de Dorpsraad.
    Ook is de website van de Dorpsraad www.dorpsraaddrempt.nl (deel uitmakend van www.drempt.info) onlangs opgefrist.

6. Rondvraag

Eén van de leden informeert hoe vaak de Dorpsraad vergadert.
Ieder jaar vindt, conform de statuten, een algemene ledenvergadering plaats. Daarnaast vergadert het bestuur 6 à 8 keer per jaar en zijn er zo nu en dan werkgroepvergaderingen.
De suggestie wordt gedaan om, met het oog op de binding, vaker met de leden bij elkaar te komen. De voorzitter merkt op dat hij het belangrijk vindt om, als daar aanleiding toe is, over specifieke onderwerpen bijeenkomsten te beleggen met de leden.

Willy Toonk bedankt voor de uitnodiging voor de vergadering. Zij is onlangs Jan Ditzel opgevolgd en is nu, samen met Arie Vries, gebiedsambtenaar van de gemeente Bronckhorst voor o.a. Drempt. De voorzitter nodigt haar uit om binnenkort, indien mogelijk persoonlijk, nader te komen kennismaken met de Dorpsraad Drempt.

7. Sluiting

Om 21:45 uur sluit de voorzitter de vergadering, dankt allen voor hun inbreng en spreekt de hoop uit dat de volgende algemene ledenvergadering weer in fysieke vorm zal kunnen plaatsvinden.

 

VERSLAG JAARVERGADERING 12 FEBRUARI 2020

Dorpsraad Drempt

Verslag ledenvergadering 2020

Datum: woensdag 12 februari 2020, aanvang 20:00 uur

Locatie: Dorpshuis, Kerkstraat 89, Drempt

 

1. Opening

De voorzitter, Bennie Hakvoort, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder wethouder Paul Hofman en de gebiedsambtenaren Arie Vries en Jan Ditzel. Ook verwelkomt hij Karl Lusink en blikt kort vooruit op diens presentatie later op de avond over Drempt tijdens de oorlog en de bevrijding.

2. Bestuur Dorpsraad Drempt

De leden van het huidige bestuur van de Dorpsraad worden voorgesteld: Bennie Hakvoort (voorzitter), Magda Bronkhorst (secretaris), Henk Barends (penningmeester), Jeroen Bremer, John Thijssen, Theo Bentvelzen en Hans van den End. Bestuurslid Annemarie Brouwer is verhinderd vanavond.

3. Verslag ledenvergadering d.d. 13 februari 2019

Het verslag, te vinden op de website van de Dorpsraad, wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

4. Financieel verslag 2019

De penningmeester geeft een toelichting op het verslag.

Vanuit de zaal komt de vraag waarom er zo weinig (betalende) dorpsraadleden zijn. Geconstateerd wordt dat een actievere ledenwerving en een actievere contributie inning wenselijk zijn. Betrokkenheid van (meer) leden is noodzakelijk voor het draagvlak van de Dorpsraad. Het bestuur van de Dorpsraad zal zich erover beraden hoe dit te realiseren is.

De kascommissie, bestaande uit Herman Bolwiender en Dineke Pelgrom-Zadelhoff, heeft het financieel verslag over 2019 akkoord bevonden en adviseert de penningmeester decharge te verlenen. De voorzitter neemt dit advies over en bedankt de commissie voor haar werkzaamheden.

De kascommissie voor het financieel verslag 2020 zal bestaan uit Dineke Pelgrom-Zadelhoff, Jan Maalderink en Arno Julsing (reserve).

5. Terugblik en vooruitblik

John Thijssen geeft met behulp van een powerpointpresentatie een terugblik en vooruitblik op de activiteiten van de Dorpsraad.

Onder meer komt aan de orde:

   • Informatie over de Dorpsraad Drempt is te vinden via www.drempt.info (verzorgd door Gerard Maalderink).
   • Aanleg glasvezel is/wordt gerealiseerd, zowel in het buitengebied als in de kleine kernen.
   • Speelterrein Binnenweg: er is inmiddels een fietscrossbaan aangelegd en er zijn bomen aangeplant. In de loop van het jaar vindt de verdere aankleding plaats.
    De Dorpsraad wil, in samenspraak met de basisschool, zorgen voor een feestelijke opening. Vanuit de zaal wordt de suggestie/het aanbod gedaan om leden van fietsclub De Zwaluwen een clinic te laten geven. Mogelijk kan door hen ook kleding beschikbaar worden gesteld. Is genoteerd!
   • De Dorpsraad heeft vorig jaar het initiatief genomen om de interesse in Drempt te peilen voor de oprichting van een energiecoöperatie in het kader van de postcoderoos-regeling, waarbij het mogelijk is te profiteren van de voordelen van zonnepanelen, ook als je zelf geen geschikt dak daarvoor hebt.
    Er is in het Dorpshuis een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor belangstellenden waarbij o.a. door vertegenwoordigers van de energiecoöperatie Zonkracht Hummelo en de AGEM (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij) uitleg is gegeven over de mogelijkheden.
    Hoewel er ruim interesse bleek voor eventuele deelname aan een energiecoöperatie, bleken er niet voldoende mensen te zijn die tijd en energie beschikbaar hadden om ‘de kar te trekken’. Mogelijk ontstaat in de toekomst de gelegenheid om aan te sluiten bij een dergelijk project in Doesburg. We houden een vinger aan de pols.
   • Op 29 juni 2019 vond de feestelijke opening door wethouder Hofman plaats van park De Braamberg, sluitstuk van de omvorming van het groen in Drempt.
   • Op 10 september 2019 bracht het College van B en W, in gezelschap van de gebiedsambtenaren, Dorpsraadleden en een vertegenwoordiger van Sité, een informeel bezoek aan Drempt. Er werd een kijkje genomen bij de renovatie van de huurwoningen door Sité, de speeltuin, park De Braamberg, tattooshop Inkbrothers, de aanleg van het speelterrein aan de Binnenweg en het nieuwe parkeerterrein in Achter-Drempt.
   • De Dorpsraad houdt contact met het Waterschap Rijn en IJssel over de inrichting van het gebied rond het voormalige slibdepot, met name de aanleg van wandelpaden. E.e.a. vordert trager dan gewenst.
    Vraag uit de zaal: is er controle op het eventueel lekken van het slibdepot?
    Antwoord: de provincie heeft peilbuizen aangelegd; voor nadere informatie kan men zich wenden tot de provincie.
   • Verkeersproblematiek. Zowel de onveiligheid van de Zomerweg, het besluit tot afsluiting van de Braambergseweg voor doorgaand gemotoriseerd verkeer als de tijdelijke afsluiting van de Zomerweg (Doesburg) wegens werkzaamheden houdt de gemoederen bezig.
    Vrijwel iedereen, ook de Dorpsraad, werd verrast door het besluit om de Braambergseweg af te sluiten. Er is zorg over de gevolgen die dit heeft voor andere wegen in Drempt. Wethouder Hofman legt uit hoe e.e.a. verlopen is en dat dit samenhangt met het feit dat de Braambergseweg geen verkeersfunctie heeft in de zin van doorstroming en eigenlijk alleen voor aanwonenden van belang is. Mochten er toch problemen elders ontstaan, dan zal daar zeker naar gekeken worden.
    De wethouder erkent dat er slechte communicatie is geweest tussen de gemeente Doesburg en de gemeente Bronckhorst over de aanpassing van de Zomerweg, maar verwacht dat die voortaan beter zal verlopen.
    Vanuit de zaal komt de suggestie om een werkgroep samen te stellen die zich bezighoudt met de verkeersproblematiek in Drempt. Een vijftal personen heeft aangegeven daaraan deel te willen nemen. De Dorpsraad zal zorgen voor een eerste bijeenkomst van deze werkgroep.
   • De Dorpsraad is benaderd door Sports2play. Sports2play ondersteunt, in samenwerking met Norwell Outdoor fitness, initiatieven om ‘beweegparken’ voor jong en oud (met multifunctionele outdoor fitness toestellen) te realiseren door het opstellen van een projectplan en het aanvragen van de juiste subsidies/fondsen. Mocht er interesse zijn dan wil de Dorpsraad nagaan wat de concrete mogelijkheden zijn. Zie www.sports2play.nl.
   • De toekomst van de Dorpsraad. Er wordt gediscussieerd over de vraag hoe meer betrokkenheid en draagvlak gecreëerd kan worden. Suggesties die de Dorpsraad meegegeven worden: formuleer een aantal speerpunten, benader mensen met expertise en voldoende tijd, benader ook jongere mensen, zorg voor een goede communicatie.
   • Tot slot: het bestuur van de Dorpsraad Drempt roept iedereen op om met suggesties te komen voor onderwerpen waar zij zich mee bezig zou moeten/kunnen houden! Wie op enigerlei wijze een bijdrage denkt te kunnen leveren is uiteraard van harte welkom!

   

  6. Bestuurswisseling

  Drie bestuursleden nemen vanavond afscheid. De voorzitter bedankt Theo Bentvelzen en John Thijssen voor hun jarenlange inzet en biedt hen een VVV-bon en bloemen aan. Voorzitter Bennie Hakvoort neemt zelf ook afscheid. Zijn opvolger, Jeroen Bremer, staat stil bij het feit dat Bennie sinds 2015 bestuurslid en sinds 2016 voorzitter van de Dorpsraad is geweest en dat hij die taak onvermoeibaar en met grote betrokkenheid inhoud heeft gegeven. Als dank ontvangt ook hij een VVV-bon en bloemen. Bij acclamatie wordt Bert Mulder als nieuw bestuurslid verwelkomd.
  Volgend jaar komen twee bestuursfuncties vacant. Het bestuur maakt graag kennis met belangstellenden.

  7. Rondvraag

  Irene Peters vraagt aandacht voor de jaarlijkse zwerfvuilactie die op zaterdag 21 maart a.s. weer plaatsvindt in Drempt. De start is om 9.30 uur bij park de Braamberg. Na afloop is er een warme hap in het Dorpshuis.
  Zij attendeert ook op de gratis mezenkastjes die inwoners van Bronckhorst, in het kader van de bestrijding van de eikenprocessierups, bij de gemeente kunnen aanvragen.
  Verder zou zij graag zien dat de voortuinen van de huurwoningen in Voor-Drempt ‘vergroenen’. Haar wordt geadviseerd daarover contact op te nemen met verhuurder Sité.
  Uit de zaal komt de vraag of er al nieuws te melden is over sloop en nieuwbouw van de seniorenwoningen in Drempt door Sité. Dat is niet het geval. Zodra en meer bekend is, zal Sité eerst de betrokken bewoners informeren.

  8. Presentatie door Karl Lusink: Van oorlog naar vrijheid - Drempt 1940-1945

  Karl Lusink, amateurhistoricus uit Drempt die al meer dan dertig jaar onderzoek doet naar de periode van de Tweede Wereldoorlog in de voormalige gemeente Hummelo en Keppel, vertelt aan de hand van door hem verzameld materiaal over Drempt en omgeving tijdens de oorlog en de bevrijding.

  9. Sluiting

  De voorzitter dankt Karl Lusink voor zijn interessante presentatie en biedt hem een fles wijn van ‘t Heekenbroek aan. De overige aanwezigen dankt hij voor hun komst en inbreng. Vervolgens sluit hij rond 23.00 uur de bijeenkomst en nodigt hij iedereen uit voor een drankje aan de bar.

VERSLAG JAARVERGADERING 13 FEBRUARI 2019

Dorpsraad Drempt

Verslag ledenvergadering 2019

Datum: woensdag 13 februari 2019, aanvang 20:00 uur

Locatie: Dorpshuis, Kerkstraat 89, Drempt

 

1. Opening

De voorzitter, Bennie Hakvoort, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder wethouder Paul Hofman en de gebiedsambtenaren Arie Vries en Jan Ditzel. De voorzitter zegt blij te zijn met de grote opkomst van belangstellenden.

2. Bestuur Dorpsraad Drempt

De leden van het huidige bestuur van de Dorpsraad worden voorgesteld: Bennie Hakvoort (voorzitter), Magda Bronkhorst (secretaris), Henk Barends (penningmeester), John Thijssen, Theo Bentvelzen, Annemarie Brouwer, Han Norder en Hans van den End. Han Norder treedt vanavond terug als bestuurslid. De voorzitter blikt kort terug op de activiteiten die Han heeft verricht voor de Dorpsraad, bedankt hem daarvoor en biedt hem bloemen en een attentie aan. Als nieuwe bestuurslid wordt Jeroen Bremer verwelkomd. Volgend jaar komen twee bestuursfuncties vacant. Het bestuur maakt graag kennis met belangstellenden.

3. Verslag ledenvergadering d.d. 31 januari 2018

Het verslag, te vinden op de website van de Dorpsraad, wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

4. Financieel verslag 2018

De penningmeester geeft een toelichting op het verslag. De kascommissie bestaande uit Jan Dikker en Herman Bolwiender heeft het financieel verslag over 2018 akkoord bevonden. De voorzitter dankt hen voor hun werkzaamheden. De kascommissie voor het financieel verslag 2019 zal bestaan uit Herman Bolwiender, Dineke Pelgrom-Zadelhoff en Jan Maalderink (reserve). Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er, gelet op de cijfers, kennelijk slechts 54 betalende dorpsraadleden zijn. De penningmeester bevestigt dit en spoort iedereen aan om, voor zover dat nog niet gebeurd is, alsnog het lidmaatschapsgeld à €5,- over te maken. Bovendien wordt er op geattendeerd dat er in de zaal formulieren aanwezig zijn waarmee men zich kan opgeven als lid van de Dorpsraad Drempt.

5. Projecten

John Thijssen neemt aan de hand van de door hem vervaardigde powerpointpresentatie de afgesloten en lopende projecten waarbij de Dorpsraad betrokken is, door.

Onder meer komt aan de orde:

  • De website www.dorpsraaddrempt.nl is geïntegreerd in www.drempt.info (opgezet door Gerard Maalderink), maar blijft als zodanig ook bereikbaar.

 

  • Er hebben zich voldoende deelnemers aangemeld om aanleg van glasvezel in het buitengebied te realiseren.

 

  • Het bestuur van de Dorpsraad heeft, in samenwerking met Stichting Present Bronckhorst, een dorpsgenoot geholpen met het verrichten van klussen waar hij zelf niet toe in staat is. (Stichting Present Bronckhorst brengt door zorgprofessionals bij hen aangemelde hulpvragers en groepen die - eenmalig - een vrijwilligersklus willen doen, bij elkaar).

 

  • De nieuwe parkeerplaats in Achter-Drempt heeft, na een verzoek van de Dorpsraad aan de gemeente, officieel de naam Willibrordusplein gekregen; het realiseren van een rechtstreekse toegang tot de sportvelden is ook besproken, maar blijkt zeer problematisch te zijn.

 

  • De vrijwillige ruilverkaveling rond het voormalige slibdepot is vrijwel afgerond; de Dorpsraad is in overleg met het Waterschap Rijn en IJssel over de inrichting van het gebied, met name over de aanleg van wandelpaden.

 

  • De omvorming van openbaar groen/reconstructie Voor-Drempt vordert; uit de zaal komt de vraag of de Dorpsraad bij de gemeente aandacht kan vragen voor de aankleding van de parkeerplaats bij Waardeel met een beukenhaagje, waarop een ander uit de zaal attendeert op de mogelijkheid met de buurt (de verzorging van) het groen bij bv. een parkeerplaats te adopteren.

 

  • Renovatie/sloop van huurwoningen:
   • als voldoende bewoners (minimaal 70%) akkoord gaan, kan voor de zomervakantie begonnen worden met de renovatie
   • de sloop/nieuwbouw van de seniorenwoningen is opgedeeld in twee fasen. 1e fase (19 woningen aan De Marke en de Kerkstraat) leeg per 1-9-2019, oplevering nieuwbouw verwacht 2e helft 2020; 2e fase (22 woningen) leeg niet voor midden 2020, oplevering nieuwbouw nog niet bekend. De nieuwbouw betreft levensloopgeschikte woningen die zijn bedoeld voor senioren en mensen met een fysieke beperking.
   • Vraag uit de zaal: waarom komen er geen starterswoningen? Wethouder Paul Hofman geeft een toelichting over een actieve groep jongeren in Keijenborg en Hummelo die in het kader van cpo (collectief particulier opdrachtgeverschap) hun eigen (starters)huis gaan bouwen.
   • Vraag uit de zaal: kan de Dorpsraad een rol spelen bij het informeren van de jeugd over de mogelijkheden die er zijn? Dit zal worden onderzocht.

    

  • De veiligheid op de Zomerweg is een punt van zorg; de Dorpsraad heeft hierover contact met de gemeente en probeert het onderwerp ‘op de agenda’ te houden. Uit de zaal komen opmerkingen over o.a. sluipverkeer, zwaar vrachtverkeer, de gewijzigde voorrangsregeling en gebrek aan handhaving. Wethouder Paul Hofman legt uit dat handhaving een zaak van de politie is en niet van de gemeente en vertelt dat de verkeerskundigen van de gemeenten Bronckhorst en Doesburg in gesprek zijn over verbetering van de veiligheid op de Zomerweg.

 

  • De Dorpsraad heeft, in overleg met de Jeugdvereniging een brief gestuurd aan de gemeente met suggesties voor de inrichting van het speelterrein aan de Binnenweg, dat tot de zomer nog in gebruik is voor opslag i.v.m. de reconstructie van Voor-Drempt; er is een gesprek gepland met de verantwoordelijke gemeenteambtenaar.

 

  • De Dorpsraad heeft het initiatief genomen om de interesse in Drempt te peilen voor de oprichting van een energiecoöperatie in het kader van de postcoderoos-regeling, waarbij het mogelijk is te profiteren van de voordelen van zonnepanelen, ook als je zelf geen geschikt dak daarvoor hebt. Een dergelijke coöperatie is vorig jaar succesvol van start gegaan in Hummelo (Zonkracht Hummelo). Op 8 januari jl. vond een informatieavond voor geïnteresseerden plaats. Er bleek voldoende animo om een vervolgbijeenkomst te organiseren, die zal plaatsvinden in het Dorpshuis op dinsdag 26 februari a.s. om 20.00 uur.

 

 • Tot slot: het bestuur van de Dorpsraad Drempt roept iedereen op om met suggesties te komen voor onderwerpen waar zij zich mee bezig zou moeten/kunnen houden!

6. Rondvraag

Irene Peters attendeert erop dat op zaterdag 23 maart a.s. weer een zwerfvuilactie plaatsvindt in Voor- en Achter-Drempt. De start is om 9.30 uur bij park de Braamberg.

 

PAUZE

7. Optreden van Irene van der Aart met haar programma ‘De Boer Op’

Irene is bekend als columniste van onder ander De Gelderlander, maar ook als actrice, zangeres en cabaretière. Zij schrijft op een relativerende en humorvolle manier over het leven op het platteland. Zelf komt zij uit het Westen, maar zij woont samen met haar boer Gerard in de Achterhoek. Deze avond gaf zij op originele wijze een kijkje in haar leven als ‘stadse’ op het platteland, waarbij zij zich verbaast over Achterhoekse gebruiken.

8. Sluiting

De voorzitter dankt Irene van der Aart voor haar bijzonder leuke optreden en biedt haar bloemen aan. De overige aanwezigen dankt hij voor hun komst en inbreng. Vervolgens sluit hij rond 22.30 uur de bijeenkomst en nodigt hij iedereen uit voor een drankje aan de bar.

VERSLAG JAARVERGADERING 31 JANUARI 2018Dorpsraad Drempt

Verslag ledenvergadering 2018

Datum: woensdag 31 januari 2018, aanvang 20:00 uur

Locatie: Dorpshuis, Kerkstraat 89, Drempt


1. Opening

De voorzitter, Bennie Hakvoort, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder wethouder Arno Spekschoor, gebiedsambtenaar Arie Vries en de sprekers over het thema van de avond Jan Klein Kranenburg, Thijs Huls, Erik de Groot en Erik Mol. De voorzitter zegt blij te zijn met de grote opkomst van belangstellenden en hoopt dat de informatie die deze avond zal worden gegeven een bijdrage kan leveren aan het bereiken van een Energieneutraal Drempt.

2. Bestuur Dorpsraad Drempt

De leden van het huidige bestuur van de Dorpsraad worden voorgesteld: Bennie Hakvoort (voorzitter), Bert Gudden (secretaris), Theo Bentvelzen, Annemarie Brouwer, Han Norder, Irene Peters en John Thijssen. Henk Barends, penningmeester, is verhinderd aanwezig te zijn. De voorzitter bedankt Bert Gudden en Irene Peters, die vanavond terugtreden als bestuurslid, voor hun jarenlange inzet voor de Dorpsraad en biedt hen bloemen en een attentie aan. Als nieuwe bestuursleden verwelkomt hij Hans van den End en Magda Bronkhorst (secretaris). Volgend jaar komen weer twee bestuursfuncties vacant. Belangstellenden worden opgeroepen zich te melden!

3. Verslag ledenvergadering d.d. 9 februari 2017

Het verslag, te vinden op de website van de Dorpsraad, wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

4. Financieel verslag 2017

Bij afwezigheid van de penningmeester geeft Theo Bentvelzen een toelichting op het verslag. De kascommissie bestaande uit Herman Garretsen en Jan Dikker heeft het financieel verslag over 2017 akkoord bevonden. De voorzitter dankt hen voor hun werkzaamheden. De kascommissie voor het financieel verslag 2018 zal bestaan uit Herman Bolwiender, Jan Dikker en Dineke Pelgrom-Zadelhoff (reserve).

5. Lopende projecten

John Thijssen neemt aan de hand van de door hem vervaardigde powerpointpresentatie (te vinden op onze website) de lopende projecten en toekomstige zaken door. Onder meer komt aan de orde:
 • De website www.dorpsraaddrempt.nl wordt geïntegreerd in www.drempt.info (opgezet door Gerard Maalderink), maar blijft als zodanig ook bereikbaar.
 • Diverse projecten lijken binnenkort vorm te krijgen, zoals het slibdepot, de omvorming van openbaar groen en glasvezel in het buitengebied.
 • Initiatieven om het voortbestaan van het Hessenbad te ondersteunen; met name HC’03 is daarin actief en heeft om de inzet van de Dorpsraad gevraagd.
 • Kwaliteit en toewijzing huurwoningen; verbetering van de kwaliteit (en duurzaamheid!) van de woningen zou ertoe kunnen bijdragen dat deze voor een ruimere doelgroep aantrekkelijk worden en dat de (nu vaak tijdelijke) bewoners ervan zich meer betrokken voelen bij de gemeenschap.
 • Vraag uit de zaal: wordt ook gedacht aan nieuwbouw, met name met het oog op jongeren? Wethouder Spekschoor vertelt in het afgelopen half jaar gesprekken te hebben gevoerd met inmiddels zo’n 150 jongeren met de vraag “Wat willen jullie?”. Indien duidelijk wordt waar concreet behoefte aan is, wil hij daar graag mee aan de slag.
 • Vragen en opmerkingen uit de zaal m.b.t. aanleg glasvezel:
  • Zijn er kosten vooraf? Antwoord: nee (zie ook de powerpointpresentatie, te vinden op onze website)
  • Kunnen de kernen meedoen? Antwoord: de kernen zouden interessant moeten zijn voor commerciële partijen
  • Graag aandacht voor de oude drinkwaterleidingen die op een aantal plaatsen schade hebben opgelopen door omgewaaide bomen als gevolg van de recente hevige storm; wellicht kan dit meegenomen worden bij de aanleg van de voorzieningen voor glasvezel.

PAUZE


6. Thema van de avond: Energieneutraal Drempt

De gemeente Bronckhorst streeft ernaar in 2030 energieneutraal te zijn. Hoe kunnen wij daar in Drempt aan bijdragen? De Dorpsraad heeft een aantal mensen uitgenodigd die daarvoor suggesties doen. Jan Klein Kranenburg vertelt over Zonkracht Hummelo, waarbij in het kader van een zogeheten ‘postcoderoosproject’ gezamenlijk zonnepanelen worden aangekocht die op daken van, bijvoorbeeld door boeren ter beschikking gestelde, schuren worden geplaatst. Zo kun je een bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie, ook als je geen zonnepanelen op je dak kunt of wilt hebben. (Zie zijn presentatie, te vinden op onze website en www.zonkrachthummelo.nl)
Drempt zou ook een postcoderoosproject kunnen opzetten. Het wachten is op een aantal enthousiastelingen dat hiertoe het initiatief neemt. HC’03 wil graag een maatschappelijke bijdrage leveren en onderzoekt al de mogelijkheden van plaatsing van zonnepanelen op hun gebouwen. Mochten er belangstellenden zijn voor het opzetten van een dergelijk project, dan zou de Dorpsraad daarin een bemiddelende rol kunnen spelen.

Thijs Huls vertelt wat de AGEM (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij) is en doet. AGEM is opgericht door acht gemeenten in de Achterhoek en wil door samen te werken met (particuliere) lokale initiatieven zorgen voor een investering op het gebied van energiebesparing- en opwekking, die ten goede komt aan de Achterhoekse gemeenschap.(Zie zijn presentatie, te vinden op onze website en www.agem.nu)

Erik de Groot is energiecoach en start met de opmerking “Energie die je bespaart, hoef je ook niet op te wekken!”. Hij adviseert energie besparen als ‘hobby’ te zien en geeft diverse voorbeelden van mogelijkheden om te besparen, o.a. verwijzend naar de ‘bespaarladder’ die enige tijd geleden bij iedereen in de brievenbus is gevallen. Een energiecoach komt desgevraagd kosteloos en vrijblijvend bij je thuis om je te helpen inzicht te krijgen in je energieverbruik en je energierekening om zo te komen tot simpele aanpassingen in je energiegedrag. Richt je hiervoor tot het verduurSaam energieloket via www.verduursaamenergieloket.nl of tel. (0314) 820360. (Zie ook de presentatie van Erik de Groot op onze website)

Erik Mol, duurzaamheidscoördinator bij de gemeente Bronckhorst, attendeert op de mogelijkheid via het verduurSaam energieloket een Woningverbeterplan aan te vragen (kost €50). Er komt dan een adviseur bij je thuis die het verbeterplan opstelt en desgewenst een offerte maakt voor de eventueel te realiseren verbeteringen.

7. Sluiting

De voorzitter dankt de sprekers voor hun interessante bijdragen aan de avond en biedt hen een fles Dremptse wijn aan.
Vervolgens sluit hij tegen 22.30 uur de bijeenkomst, dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar.


Bijlagen


VERSLAG JAARVERGADERING 09 FEBRUARI 2017

Dorpsraad Drempt

Verslag jaarvergadering 2017

Datum: donderdag 9 februari 2017, aanvang 20:00 uur

Locatie: Dorpshuis, Kerkstraat 89, Drempt

 1. Opening

Bennie Hakvoort opent, als voorzitter, de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen (ongeveer 35 inwoners van Drempt) welkom.

Een bijzonder woord van welkom is er voor de beide gebiedsambtenaren t.w. Arie Vries en Jan Ditzel en notaris Mr.  J.A. (Jeroen) te Lindert die na de pauze de inleiding zal verzorgen.

Door de gelijktijdig georganiseerde literaire  avond van Plezier in Lezen in Hoog-Keppel zijn er misschien wat minder inwoners dan verwacht.

Van het bestuur is afwezig de penningmeester Henk Barends i.v.m. verhuis-werkzaamheden.

De consumpties op deze avond zijn voor rekening van de Dorpsraad.

 1. Even voorstellen

De bestuursleden van de Dorpsraad Drempt worden in het kort voorgesteld door de voorzitter.

 1. Notulen ledenvergadering d.d. 08 maart 2016

De notulen van de vorige ledenvergadering, die ook op de website staan,  worden goedgekeurd zonder op- of aanmerkingen.

 1. Financieel verslag 2016

Theo Bentvelzen presenteert de cijfers over 2016 en geeft een toelichting over de fin. bijdragen van de Dorpsraad aan diverse lokale initiatieven.

De kascommissie, bestaande uit Bert Mulder en Herman Garretsen, hebben het financieel verslag over 2015 en 2016 goedgekeurd.

De nieuwe kascommissie voor 2018 zal bestaan uit Jan Dikker, Herman Garretsen en Herman Bolwiender (reserve)

In 2016 waren er ongeveer 83 inwoners lid van de Dorpsraad.

Op de vraag van Johan Volkers of er plannen zijn om dit ledenaantal te verhogen antwoordt de voorzitter dat de huis aan huis bezorgde flyers afgelopen zomer misschien wel meer bekendheid hebben gegenereerd maar nauwelijks nieuwe betalende leden hebben opgeleverd.

 1. Lopende projecten

John Thijssen neemt aan de hand van de door hem vervaardigde powerpoint presentatie de actuele en lopende projekten door.

 1. Toekomstige zaken

Voor 2017 worden actueel:

 • de onderhoudswerkzaamheden aan de N317 tussen de rotonde onder aan de N338 en Doetinchem.

Met name de daarmee gepaard gaande verkeers-maatregelen en dus alternatieve verkeersstromen hebben onze aandacht.

 • De omvorming van het openbaar groen en de reconstructie van Voor-Drempt.

(info avond op dinsdag 21 februari a.s. en 2 inloopmomenten op 1 en 7 maart in het Dorpshuis)

De uitnodiging hiervoor is door de gemeente huis aan huis bezorgd.

 • Mochten er verder nog lokale initiatieven zijn meld dit s.v.p. dan kunnen we dat (gezamenlijk) oppakken.

Pauze 

 1. Inleiding door notaris Mr. J.A. (Jeroen) te Lindert

De notaris neemt ons mee in de nieuwe en actuele wet- en regelgeving bij

 • Samenlevingsovereenkomst/testament
 • Gemeenschap van goederen
 • Aanvaarden van een erfenis
 • Het schenkingsrecht en de daarbij behorende fiscale mogelijkheden/onmogelijkheden en
 • Het levenstestament

De voorzitter overhandigt hem na afloop een attentie bestaande uit  Dremptse produkten.

 1. Rondvraag en afsluiting

Hans Kooy:

Wat is de functie-inhoud van de gebieds-ambtenaar?

Arie Vries legt uit dat ze voor diverse uiteenlopende zaken een laagdrempelige verbinding zijn tussen de inwoners en de gemeente: waar moet je zijn / wie kan je helpen / zullen wij de kontakten leggen ?

Johan Volkers:

Vraagt een uitleg over de plannen voor de onderhouds-werkzaamheden aan de N317:

Bert Gudden licht e.e.a. globaal toe met het advies om de betreffende inspraak-avond te bezoeken.

Datum e.d. hiervoor zijn nog niet bekend.

Bennie Hakvoort:

Roept enthousiaste en (jonge) belangstellenden voor een bestuursfunctie op zich aan te melden

mede omdat er eind 2017 enkele bestuursleden aftredend zijn

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur en dankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng.

VERSLAG JAARVERGADERING 8 MAART 2016

Dorpsraad Drempt

Verslag jaarvergadering 2016

Datum: dinsdag 8 maart 2016, aanvang 20:00 uur

Locatie: Dorpshuis, Kerkstraat 89, Drempt

1. Opening

Bennie Hakvoort opent als voorzitter de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen (ongeveer 45 personen) welkom. Een bijzonder woord van welkom is er voor Marianne Besselink als nieuwe burgemeester van de gemeente Bronckhorst, Nienke Droppers als v.m. kernencontact-functionaris en Jan Ditzel als gebiedsambtenaar.

De consumpties op deze avond zijn voor rekening van de Dorpsraad.

2. Notulen ledenvergadering d.d. 15 januari 2015

De notulen van de vorige ledenvergadering worden goedgekeurd zonder op- of aanmerkingen.

3. Voorstelronde

De leden van het bestuur van de Dorpsraad worden voorgesteld aan de aanwezigen.

Burgemeester Marianne Besselink stelt zichzelf voor aan de aanwezigen en gaat in op haar voorgaande functies in den Haag en Groningen  en haar uiteindelijke keuze om te solliciteren naar de functie van burgemeester van de gemeente Bronckhorst.

De gemeente Bronckhorst staat volgens haar landelijk goed op de kaart met de nodige aandacht voor het behoud van de leefbaarheid op de langere termijn.

4. Financieel verslag 2015

Henk presenteert de cijfers over 2014 en 2015 en geeft een toelichting over de fin. bijdragen van de Dorpsraad aan diverse lokale initiatieven.

De kascommissie, bestaande uit Anton Sonneveld en Bert Mulder, hebben het financieel verslag over 2014 goedgekeurd.

De beoordeling over 2015 door de kascommissie volgt t.z.t.

De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Bert Mulder, Jan Dikker en Herman Garretsen (reserve).

In 2014 waren er 82 inwoners lid van de Dorpsraad en in 2015 is dat gestegen naar 92 leden.

5. Lopende projecten

De ontwikkelingen m.b.t. Zorg en Welzijn wordt nader toegelicht door Irene.
Wat is er in het afgelopen jaar al gerealiseerd en wat zijn de wensen/acties voor 2016.

Bibliotheek/plezier in lezen wordt toegelicht door Ine.
In de komende weken zal een flyer worden verspreid om vrijwilligers te werven t.b.v. het voorlezen en het zijn van een maatje voor iemand die zelf niet naar een bibliotheek kan gaan.

De stand van zaken m.b.t de herinrichting van het slibdepot wordt uiteengezet door Bert.
John vertelt het e.e.a. over de plannen voor de omvorming van het openbaar groen in Voor-Drempt.
Er worden 2 of 3 vrijwilligers gevraagd om zitting te nemen in de werkgroep om samen met de gemeente de plannen te concretiseren.

Het park Braamberg wordt gedeeltelijk eerder opgepakt door de gemeente in samenwerking met omwonenden.

Het hondentoilet aan de Binnenweg wordt verwijderd omdat daar geen gebruik van wordt gemaakt / nog wel 2 borden plaatsen bij het wandelpad met de eis dat de honden moeten zijn aangelijnd.

Breedband internet buitengebied.
Theo geeft uitleg over de huidige stand van zaken en vindt bij de burgemeester en LTO belangrijke medestanders om een glasvezel-netwerk aan te leggen in het buitengebied (grijze gebied) met een zo hoog mogelijke dekkingsgraad.

Han vertelt over de recente ontwikkelingen m.b.t. de sporthal in Hoog-Keppel o.a. over de ontvlechting van Zonnewater en het aantreden van een nieuw bestuur.
Het nieuwe bestuur zoekt nog extra bestuursleden en vrijwilligers om de exploitatie sluitend te krijgen.

Mochten er nog andere lokale initiatieven zijn meld dat dan bij de Dorpsraad.

6. Pauze

7. Bestuurswijzigingen

Ine Buiting neemt afscheid van het bestuur en de voorzitter bedankt haar voor de jarenlange inzet en overhandigt haar een boeket bloemen en 2 flesjes lokale wijn.

Als nieuw bestuurslid wordt Annemarie Brouwer welkom geheten en de benoeming wordt goedgekeurd door alle aanwezigen.

7. Inleiding Marianne Besselink

De burgemeester geeft uitleg over haar ervaringen m.b.t. de explosieve krimp in de regio Groningen waar in sommige dorpen de krimp varieert tussen 12% en 30%.

Vooral de basisscholen geven soms een nog hogere daling van het aantal leerlingen aan.

Hierdoor ontstaan er nieuwe ontwikkelingen zoals stedelijke kernen, centrum-dorpen met een beperkt aantal basis-voorzieningen en woondorpen.

Tevens kan het nodig zijn om b.v. in overleg met woning-coöperaties het aantal woningen te reduceren door sloop en bestaande woningen leeftijd-bestendig te maken waardoor de bewoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Tevens zal het onderhoud van woningen op peil moeten blijven om de waarde te handhaven van de betreffende en omliggende panden.

In combinatie met de beschikbaarheid van minder financiële middelen zal er een grotere betrokkenheid en meer initiatieven en meer inspanning van de bewoners worden vereist.

In de gemeente Bronckhorst en in de regio Achterhoek is al tijdig ingespeeld op de veranderende omstandigheden waardoor de bouwvolumes sterk naar beneden zijn bijgesteld  om het bouwen voor verdere leegstand te voorkomen en een evenwichtige woningmarkt te realiseren.

Na afloop van deze inleiding wordt Marianne Besselink bedankt voor haar aanwezigheid en haar kennismaking met de inwoners van Drempt.

De voorzitter overhandigt haar eveneens een boeket bloemen en 2 flessen lokale wijn.

Nienke Droppers wordt bedankt voor haar samenwerking met de Dorpsraad Drempt in de afgelopen jaren en ontvangt tevens een boeket bloemen.

7. Rondvraag en afsluiting

Gerard van Heusden:

Hoe staat het met het voortbestaan van het dorpshuis ?

Ton Plagman geeft nadere informatie over de in 2015 ingeslagen weg en de plannen voor 2016 en de daaropvolgende jaren.

Ook hier zal het nodig zijn om extra vrijwilligers te werven om de toename van de activiteiten te bemensen.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur en dankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng.

NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING VAN DORPSRAAD DREMPT OP DO. 15 JANUARI 2015

 1. Opening:
  Voorzitter Ton Plagman heet alle aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder worden de leden van het sociaal team Bronckhorst-zuid verwelkomd. Hij spreekt de verwachting uit dat dit een belangrijke avond zal gaan worden voor de mensen in Drempt met betrekking tot het onderwerp zorg.
 2. Mededelingen:
  Er wordt meegedeeld dat de koffie op rekening van het bestuur komt.
 3. Bestuursaangelegenheden:
  • Jaarverslag van de secretaris, waarbij de hoofdzaken mondeling worden toegelicht. Op de site www.dorpsraaddrempt.nl staat het volledige jaarverslag.
  • Jaarverslag van de penningmeester: ook dit verslag wordt mondeling toegelicht, waarna de kascommissie bij monde van de heer Anton Sonneveld decharge verleent aan de penningmeester. Bert Mulder is aftredend kascommissielid; Jan Dikker is zijn opvolger en Gerrie Jansen wordt als reservelid toegevoegd.
  • De aftredende leden Paul Verploegen en Johan Volkers worden bedankt voor hun inzet voor de dorpsraad in de afgelopen periode en als nieuwe leden worden aan het bestuur toegevoegd de heren: Bennie Hakvoort, Han Norder en John Thijssen.
 4. Zorg en welzijn:
  Na een korte inleiding door Ton en Paul wordt de coördinator van het sociaal team Diana Nijland aan het woord gelaten. Zij vertelt aan de hand van een powerpoint presentatie welke veranderingen er in de wetgeving m.b.t. de zorg per 1 januari 2015 zijn ingevoerd en wat dit voor gevolgen heeft voor mensen die op die zorg zijn aangewezen. Ook Daniëlle Segers verzorgt een deel van de informatie en de hoofdzaken hiervan zijn:
  • het sociaal team is dagelijks bereikbaar in het gezondheidscentrum in Hoog-Keppel aan de van Panhuysbrink. Zij zijn hét aanspreekpunt voor alle vragen over zorg, welzijn en werk. Er hoeft geen afspraak vooraf te worden gemaakt en de openingstijden zijn:
   maandag: 08.30 – 12.30 uur
   dinsdag: 17.00 – 20.00 uur
   woensdag: 13.00 – 17.00 uur
   donderdag: 13.00 – 17.00 uur
   vrijdag: 08.30 – 12.30 uur
  • vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning, begeleiding en dagbesteding.
  • 2015 is een overgangsjaar, waarin bestaande indicaties doorlopen.
  • een herindicatie moet 6 weken van tevoren worden aangevraagd.
  • voor 1 januari 2016 moeten alle indicaties opnieuw zijn ingesteld.
  • er zijn belangrijke wijzigingen in de participatiewet.
  • er wordt gestreefd naar individueel maatwerk.
  • ook in de Jeugdwet zijn belangrijke wijzigingen, waarbij de gemeente de uitvoering gaat regelen.
  • de zorg in natura en het persoonsgebonden budget zijn ook aan veranderingen onderhevig.
  • voor de huishoudelijke hulp wordt meer naar het resultaat gekeken en niet alleen naar de uren hulp.
  • ook de regeling hoge zorgkosten zijn gewijzigd.
  • de gemeente heeft gekozen voor Menzis als ziektekosten verzekering. 
 5. Rondvraag:
  • door diverse aanwezigen  wordt een beroep gedaan op de mensen in Drempt om elkaar te ondersteunen als er behoefte is aan maatschappelijke ondersteuning. De dorpsraad zal initiatieven van harte ondersteunen!
  • op de site Per Saldo staat uitvoerige informatie over de indicering.
  • de stichting welzijn ouderen is omgedoopt in stichting welzijn en heeft in het gezondheidscentrum haar vestiging.
  • de gebiedsambtenaar Helmig v.d. Kolk van de gemeente Bronckhorst geeft aan dat hij de geconstateerde problemen m.b.t. de veranderde verkeerssituatie bij de afslag Zomerweg – Veenweg bij de gemeente zal aankaarten.
 6. Sluiting:
  Voorzitter Ton Plagman bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de constructieve wijze waarop met elkaar is gediscussieerd. De leden van het sociale team worden speciaal bedankt voor de nuttige informatie die ze hebben gegeven.

Johan Volkers, secretaris.

 

Een uitgebreid verslag van het onderwerp 'zorg' wordt separaat toegevoegd aan deze notulen.

Deze pagina delen met je vrienden ...